Suunnitelmien yhteensovittaminen ja tiedonvaihdon tarpeet tietomallinnetussa rakennushankkeessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-04-14
Department
Major/Subject
Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka
Mcode
IA3001
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
134 + 15
Series
Abstract
Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää, miten osapuolten välistä tiedonvaihtoa ja suunnitelmien yhteensovittamismenettelyitä voitaisiin kehittää nykyisestä toiminnasta tietomallinnetuissa rakennushankkeissa. Tutkimuksessa keskityttiin tapaukseen, jossa rakennushankkeen pääurakoitsija vastaa suunnittelun tilaamisesta ja ohjauksesta. Tutkimuksen teoriaosuudessa selvitettiin kirjallisuudesta periaatteet tietomallinnetun rakennushankkeen suunnittelun lähtökohdille, tiedonvaihtoon liittyvälle teknologialle, IFC- ja yhdistelmämallien käytölle, sekä rakennushankkeen vaiheisiin liittyville tiedonvaihtotarpeille, joita havainnollistettiin SADT-kaavioina. Tutkimuksen empiirinen osio suoritettiin hankkeiden osapuolten haastatteluina perustajaurakointikohteessa sekä kahdessa elinkaarihankkeessa, joista jälkimmäisten tuloksia tarkasteltiin toimitilakohteina. Lisäksi tutkija osallistui kolmeen suunnitteluun liittyvään kokoukseen hankkeissa. Tutkimuksen havainnoissa korostuivat osapuolten erilaiset tarpeet tietomalleille ja niihin liittyville prosesseille, mitkä tulee huomioida myös suunnittelun ohjauksessa. Lisäksi suunnitelmien tarkkuustason kasvamisen ja tiedonvaihdon prosessien monimutkaistumisen myötä suunnitteluvaiheisiin liittyvä tiedonvaihto tulee olla aiempaa hallitumpaa ja oikein rytmitettyä. Case-kohteiden havaintoihin pohjautuen, tutkimuksen tuloksina esitettiin kehitysehdotuksia ja näkökulmia liittyen suunnittelun ajalliseen hallintaan, tietomallisuunnittelun koordinoimiseen, tietomallien laadunvarmistus- ja julkaisumenettelyihin sekä suunnittelun yhteistoimintamenettelyihin.

The aim of this master’s thesis was to determine ways to develop information exchange and methods of design coordination between project stakeholders in current BIM projects. This study was focused on a case where general contractor is responsible for purchasing design services and design control. In the theoretical part of the study a literature review was used to define the key principles for starting points of designing construction project using BIM methods, technology related to information exchange, the usage of IFC and merged models and the needs for information exchange related to different phases of construction project, which were presented using SADT-charts. The empirical part of the study was conducted as interviews of project stakeholders in a founder contractor project and two PPP-projects. Results of the latter ones were examined as business premises. In addition, the researcher participated in three meetings related to design of the projects. Findings of the study emphasised the different needs for building information models and processes related to them, which has to be taken into account in design control. Furthermore, due to growing level of detail in design and complexity of information exchange, the information exchange related to different design phases has to be well-paced and more controlled. Based on the findings in case-projects, the study presented perspectives and propositions for development related to following topics: design scheduling, coordinating BIM design, quality assurance and publication methods of building information models and collaboration methods in design.
Description
Supervisor
Saari, Arto
Thesis advisor
Karppinen, Annikki
Keywords
tietomallintaminen, BIM, IFC, yhdistelmämalli, tietomallikoordinaattori, suunnittelun ohjaus, building information modeling, BIM, IFC, merged model, BIM coordinator, design control
Other note
Citation