Kävelyn kokonaisvaltainen edistäminen ja seuranta Helsingissä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-03-11
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT)
Language
fi
Pages
92 + 5
Series
Abstract
Poliittinen kiinnostus kävelyn edistämiseen on lisääntynyt viime aikoina, ja myös Helsingin uudessa yleiskaavassa kävely priorisoidaan ensisijaiseksi kulkumuodoksi kaupungin kaikilla keskusta-alueilla. Käytännössä kävelyn edistäminen ja priorisointi hakee vielä muotoaan muiden strategioiden keskellä. Tärkeänä lähtökohtana Helsingissä on ollut jalankulun tutkimus, jota on pyritty toteuttamaan omana kokonaisuutenaan. Vuoden 2014 tutkimussuunnitelman tavoitteena oli saada kokonaiskuva jalankulun nykytilasta. Tutkimusmenetelmiä kehitettiin pohjoismaisia esimerkkejä hyödyntäen. Kahdelle vuodelle suunnitelluista tutkimuksista toteutui kuitenkin suunnitellusti vain alle kolmasosa, ja toteutettujen tutkimuksen tulokset koettiin hankaliksi hyödyntää suunnittelussa. Diplomityön tavoitteena oli kehittää kävelyn edistämisen ja seurannan kokonaisuutta Helsingissä. Tähän pyrittiin vastaamaan kokonaiskuvallisella tarkastelulla ja konstruktiivisen tutkimusotteen avulla. Työssä muodostettiin käveltävyyttä sekä kävelyn edistämistä ja seurantaa koskevan kirjallisuusaineiston ja asiantuntijahaastatteluiden avulla viitekehys, jolla arvioitiin ja vertailtiin Kööpenhaminan, Tukholman ja Helsingin kävelyä koskevia strategioita. Arvioinnin kautta pyrittiin löytämään parhaita pohjoismaisia käytäntöjä kävelyn edistämisessä ja seurannassa. Vertailun perusteella kävelyn edistämistä ja seurantaa koskevien strategioiden muodostama kokonaisuus on yhtenäisin Kööpenhaminassa. Helsingissä kävelylle tulisi asettaa konkreettisemmat tavoitteet ja edistämistoimenpiteet, jotta Kööpenhaminan esimerkin mukaista seurantaa olisi mahdollista toteuttaa. Hyvä vertailukohta tähän on Tukholma, jossa vuonna 2016 julkaistun kävelyn edistämisohjelman laatimisen yhteydessä kävelyä koskeva tieto koottiin yhteen ja kävelyn edistämiselle asetettiin visio, tavoitteet ja toimenpiteet. Lisäksi tulee huomioida, että kävelyn edistäminen liittyy useaan toimialaan, jotka tulisi sitouttaa toimenpiteiden toteuttamiseen ja tavoitteiden toteutumisen seurantaan. Seurannan tulosten viestinnän tulee olla selkeää, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa. Kävelyn edistäminen tulisi nähdä jatkuvana prosessina, jossa kävelyn tutkimusta voidaan jatkossa kehittää muun edistämistyön ohella.

The political interest in walking promotion has increased recently. Also, the new Helsinki City plan prioritises walking as the main transport mode in all centres of the network city. However, in practice walking promotion and prioritisation are still evolving in between other strategies. An important starting point in Helsinki has been the pedestrian research, which has been carried out as a separate entity. The aim of the research plan in 2014 was to obtain a complete picture of the present state of pedestrian traffic. Research methods were developed based on Nordic examples and the research plan was set for the next 2 years. However, only less than one third of the studies were completed as planned. Also, results of the completed studies have proven to be difficult to use in planning. The aim of this master’s thesis is to improve walking promotion and monitoring in Helsinki as a whole. Constructive research approach was used to develop a comprehensive solution to the research problem. First, a framework was formed through a literature review on walkability and walking promotion and monitoring, and through three expert interviews. Then, this framework was used to assess and compare strategies concerning walking in Copenhagen, Stockholm and Helsinki. The assessment was used to find best practices in Nordic capitals for walking promotion and monitoring. Based on the comparison, strategies for walking promotion and monitoring are most integrated in Copenhagen. In Helsinki, goals set out for walking should be concretised and complemented with an action plan. A good reference point for this is Stockholm. Its first ever Pedestrian Plan, published in 2016, presents an overview of the current state of the pedestrian circumstances and sets a vision, goals and actions for walking promotion. Furthermore, walking promotion is connected to several services within the city administration. These services should be integrated in the process in which measures are implemented and progress is monitored and evaluated. Communication of the monitoring results should be clear, in order to use the information in Decision-making. Walking promotion should become a continuous process. Within this process, pedestrian research can be developed side by side with other measures in walking promotion.
Description
Supervisor
Kyttä, Marketta
Thesis advisor
Salermo, Marek
Kostiainen, Eeva
Keywords
käveltävyys, jalankulku, kestävä kaupunkiliikenne, kaupunkisuunnittelu, kaupunkielämä, kaupunkistrategia
Other note
Citation