Steady-state mass balance simulation of hydrometallurgical processes

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1999
Major/Subject
Prosessien ohjaus ja hallinta
Mcode
Kem-90
Degree programme
Language
en
Pages
79
Series
Abstract
Simulointi on muodostunut vakiintuneeksi käytännöksi modernissa hydrometallurgisten prosessien suunnittelussa ja analysoinnissa. Stationääritilan massataselaskentaa käytetään tehtaan tuotannon optimointiin. tuntemattomien virtausmäärien arviointiin ja mittausten tarkkuuden verifiointiin. Simulaattorin laatua arvioidaan sen mallien ja simulointirutiinien tehokkuuden pohjalta. Tämän diplomityön päätavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa stationääritilan massataselaskenta-algoritmi. Algoritmia käytetään hydrometallurgisten ja kemiallisten prosessien simulointiin Prosessien ohjauksen ja automaation laboratoriossa kehitetyssä simulointiympäristössä. Kirjallisuusosan alussa kuvataan yleisimmät kaupalliset prosessisimulaattorit. Seuraavaksi kirjallisuusosassa käsitellään massataselaskentaa ja siinä käytettäviä algoritmeja. Massataselaskennan algoritmeista esitellään kaksi tärkeintä, yhtälöpohjainen ja modulaarinen. Kokeellinen osa keskittyy massataselaskentaan soveltuvan algoritmin kehittämiseen ja algoritmin toteuttamiseen simulaattoriin. Kehitetyn algoritmin ominaisuuksia arvioidaan Harjavallan nikkeliprosessista otetulla esimerkillä. Vertaamalla tuloksia ja simuloituja prosessiarvoja voidaan todeta, että kehitetty algoritmi soveltuu metallurgisten prosessien simulointiin.
Description
Supervisor
Jämsä-Jounela, Sirkka-Liisa
Keywords
Other note
Citation