Artificial intelligence opportunities in real estate investment companies

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-05-20
Department
Major/Subject
Real Estate Economics
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Real Estate Economics (REC)
Language
en
Pages
135 +3
Series
Abstract
Artificial Intelligence (AI) stands as one of the most fascinating technologies of the moment, offering a wide range of opportunities for businesses across different industries. In this thesis, the current state, and future prospects of AI implementation within real estate investment companies were studied. The research examined the opportunities and benefits AI offers, as well as the challenges and concerns it brings to companies in the field. This thesis used a constructive research approach, combining an extensive literature review with practical insights from industry experts through interviews. The empirical research revealed that the current level of AI implementation in real estate investment companies is quite low, and companies are still at early stages in realizing AI’s full potential in their businesses. The research showed that the potential of AI to revolutionize business practices is recognized in real estate investment companies, and the use of AI is expected to grow significantly in businesses in the future. However, the research revealed that the widespread AI adoption and industry transformation can take years, if not decades. The literature showed that AI offers considerable opportunities for real estate investment companies. The empirical research revealed that the biggest AI opportunities are especially in data gathering and analytics, document analysis and generation, building monitoring and optimization, and business process automation. Additionally, AI can improve companies’ risk assessment, support property valuation, and promote innovation in space planning and visualization. It can also bring added value to customer service and experiences. The research revealed that AI provides significant benefits for real estate investment companies, including enhanced operational efficiency, reduced costs, and more informed decision-making. The literature also revealed significant hurdles for AI adoption, which were confirmed by the empirical research. Data privacy issues, misuse of AI and increased risk for cyberattacks, lack of data, AI hallucinations, and lack of regulation are challenges that potentially hinder the effective utilization of AI in real estate investment companies.

Tekoäly on yksi tämän hetken kiehtovimmista teknologioista, joka tarjoaa paljon mahdollisuuksia yrityksille eri toimialoilla. Tässä diplomityössä selvitettiin tekoälyn käyttöönoton nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä kiinteistösijoitusyhtiöissä. Lisäksi tarkasteltiin tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia ja hyötyjä sekä tekoälyn tuomia haasteita ja huolenaiheita alan yrityksissä. Tutkimuksessa käytettiin konstruktiivista tutkimusotetta, jossa laaja kirjallisuuskatsaus yhdistettiin alan asiantuntijoiden käytännön näkemyksiin haastattelujen avulla. Empiirisessä tutkimuksessa havaittiin, että kiinteistösijoitusyhtiöiden tekoälyn käyttöaste on tällä hetkellä melko alhainen ja että yritykset ovat vielä alkuvaiheessa tekoälyn täyden potentiaalin hyödyntämisessä liiketoiminnassaan. Tutkimus osoitti, että tekoälyn mahdollisuudet toimintatapojen muutokseen tunnistetaan kiinteistösijoitusyhtiöissä, ja tekoälyn käytön odotetaan kasvavan yrityksissä merkittävästi tulevaisuudessa. Tutkimus kuitenkin paljasti, että laajalle levinnyt tekoälyn käyttöönotto ja alan muutos voi viedä vuosia, ellei vuosikymmeniä. Kirjallisuuden perusteella on ilmeistä, että tekoäly tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia kiinteistösijoitusyhtiöille. Empiirinen tutkimus osoitti, että tekoälyn suurimmat mahdollisuudet ovat erityisesti tiedonkeruussa ja analytiikassa, dokumenttien analysoinnissa ja luomisessa, rakennusten seurannassa ja optimoinnissa sekä liiketoimintaprosessien automatisoinnissa. Lisäksi havaittiin, että tekoäly voi tehostaa yritysten riskien arviointia, tukea kiinteistöarviointia sekä edistää luovuutta tilojen suunnittelussa ja visualisoinnissa. Se voi myös tuoda lisäarvoa asiakaspalveluun ja asiakaskokemuksiin. Tutkimuksessa selvisi, että tekoäly tarjoaa merkittäviä hyötyjä kiinteistösijoitusyhtiöille, mukaan lukien tehokkaampi toiminta, kustannussäästöt ja tietoisempi päätöksenteko. Kirjallisuuden pohjalta tunnistettiin myös merkittäviä haasteita tekoälyn käyttöönotolle, joita empiirinen tutkimus vahvisti. Tietosuojaongelmat, tekoälyn väärinkäyttö ja lisääntynyt kyberhyökkäysten riski, datan puute, tekoälyn hallusinaatiot sekä sääntelyn puute ovat haasteita, jotka mahdollisesti haittaavat tekoälyn tehokasta hyödyntämistä kiinteistösijoitusyhtiöissä.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Junnila, Seppo
Keywords
artificial intelligence, real estate investment, business operations
Other note
Citation