Analysis of noise emissions of solar inverters

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-10-21
Department
Major/Subject
Akustiikka ja äänenkäsittely
Mcode
S3004
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka
Language
en
Pages
9+75
Series
Abstract
Frequency converters and solar inverters are becoming more commonplace, yet there is little to no literature concerning their noise emissions or noise generation mechanisms. There neither exists a standard procedure to measure or to verify their noise emissions. This thesis aims to rectify this situation. Eight on-market solar inverters were examined to find their noise emissions and the voltage- and power-related variability in those noise emissions. Additionally, a Generic Device was partially disassembled to reveal the contributions of various noise sources. All measured devices exhibit a positive correlation between operating power and noise emission. Conversely, no such correlation exists between operating voltage and noise emission. The cooling fan is responsible for the majority of noise emission below 10 kHz, whereas the chokes are the major sources of noise above 10 kHz. For the majority of devices, noise above 10 kHz represents a significant portion of total noise, and must be included in sound power measurements. Emission sound pressure levels exhibit great variability in space and thus must be determined empirically at specified positions.

Taajuusmuuttajat ja aurinkosähkölaitteet yleistyvät, mutta ei ole olemassa kirjallisuutta koskien niiden melupäästöjä eikä niiden melunsyntymekanismeja. Myöskään ei ole olemassa standardoitua menetelmää niiden melupäästöjen mittaamiseksi tai todentamiseksi. Tämän opinnäytteen tarkoituksena on paikata tätä vajetta. Kahdeksan markkinoilla olevaa aurinkosähkömuuttajaa tutkittiin niiden melupäästöjen selvittämiseksi. Lisäksi tutkittiin melupäästöjen riippuvuutta laitteen käyttöjännitteestä ja -tehosta. Näiden lisäksi tyypillinen laite purettiin osittain taajuusmuuttajien melunlähteiden selvittämiseksi. Kaikilla mitatuilla laitteilla havaittiin positiivinen riippuvuussuhde laitteen käyttötehon ja melupäästön välillä. Sen sijaan laitteiden käyttöjännitteen ja melupäästön välillä ei havaittu selvää riippuvuussuhdetta. Laitteiden jäähdytyspuhallin vastaa pääosasta laitteiden melupäästöä 10 kHz:a pienemmillä taajuuksilla, kun taas laitteen kuristin on tärkein melulähde 10 kHz:n yläpuolella. Valtaosalla laitteista 10 kHz:n yläpuolinen taajuusalue on merkittävä osa kokonaismelupäästöä, ja se tulee sisällyttää kaikkiin äänitehomittauksiin. Päästöäänenpainetasoissa havaittiin merkittäviä paikkariippuvaisuuksia, ja ne tulee määrittää empiirisillä mittauksilla erikseen määritellyissä paikoissa.
Description
Supervisor
Välimäki, Vesa
Thesis advisor
Roivainen, Janne
Keywords
frequency converter, solar inverter, audible noise, noise analysis, noise control
Other note
Citation