Suomalaiset metsä- ja metalliteollisuuden konsernit strategisesti ketterinä toimijoina - Strategiakertomukset maineen rakentajina

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Organization and Management
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
86
Series
Abstract
Tiivistelmä Tutkielmassa tarkastellaan, miten suomalaiset metsäteollisuuden sekä kone- ja metallituoteteollisuuden konsernit rakentavat mainettaan strategisesti ketterinä toimijoina. Aineistona käytetään yritysten vuosikertomusten strategiakuvauksia. Aihetta lähestytään tutkimalla, miten toimintaympäristön muutos on vaikuttanut organisaatioiden strategioihin. Markkinoiden kiihtyvä vauhti on laittanut perinteiset strategiakeinot vaakalaudalle. Kilpailusta selviytymiseksi yrityksiltä vaaditaan strategista ketteryyttä, joka edellyttää kykyä ajatella ja toimia tuoreella tavalla. Liiketoimintakentän muuttuminen globaaliksi on tuonut mukanaan uusia haasteita. Globaali talous koostuu viidestä toisiinsa kytköksissä olevasta tekijästä, jotka ovat teknologisoituminen, finanssivetoistuminen, monikulttuuristuminen, medialisoituminen ja ekologisoituminen. Näistä erityisesti teknologisoituminen ja medialisoituminen vaikuttavat maineenhallintaan. Teknologisoitumisen ja medialisoitumisen myötä organisaatiot joutuvat tahtomattaan julkisuuteen, koska tieto leviää Internetin välityksellä nopeasti ympäri maailman. Erityisesti negatiiviset uutiset herättävät ihmisten mielenkiinnon. Mediasta on siten tullut tärkeä yritysten toimintaympäristöä määrittävä tekijä. Hyvä tai huono maine vaikuttaa sidosryhmien käyttäytymiseen, sillä ihmisten toiminta ei välttämättä perustu järkiperäiseen päätöksentekoon. Pelkkä hyvä tuote ei enää riitä, vaan organisaatioiden on pystyttävä strategisesti ketterään toimintaan ja samalla huolehtimaan maineenrakennuksestaan. Avainsanat Strategia, strateginen ketteryys, maine, maineenhallinta, globaali talous
Description
Keywords
strategia, strateginen ketteryys, maine, maineenhallinta, globaali talous
Other note
Citation