The impacts of international R&D programs on small and medium-sized Finnish health biotech company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Biokemia ja mikrobiologia
Mcode
Kem-30
Degree programme
Language
en
Pages
vii + 146 s. + liitt. 5
Series
Abstract
The main goal of this thesis was to determine the impacts of the European Union Framework Programs on Finnish SMEs (small and medium-sized enterprises) operating in the field of health biotech. Framework Programs are funding programs organized to support and promote research in the European Research Area. The general objective of Framework Programs is to assure job security, competitiveness and economic strength of the European Union. The Finnish biotechnology has a long history going back as far as to the 19<sup>th</sup> century. Most of the approximately 150 biotech companies operating in Finland are SMEs. Roughly 50 percent of these companies operate in the areas of pharmaceuticals and diagnostics. Health biotechnology includes for example the fields of biomaterials, medical devices, diagnostics, drug discovery and development, and health and nutrition. While Finnish research is of high quality there is room for improvement in commercializing skills. The following hypotheses emerged from the research material: 1. R&D projects increase complementarily and business activities of participating companies, 2. Temporary co operations have the potential of generating long-term networks, and 3. The resources of a company determine its willingness to participate in international R&D projects. The four principal motives for participation were networking, support for basic research, synergy benefits and getting new research results. The main realized and forecasted benefits included support for R&D and products emerging as a result of the project, increase in image and know-how and networking impacts. Hypothesis 1 was considered to be true on the first part (increasing complementarily) but the latter part (increasing business activities) was left with some questioning. Hypotheses 2 and 3 were also considered true. All hypotheses were supported by the findings of this study and additional literature.

Diplomityön tarkoituksena oli määrittää Euroopan Unionin puiteohjelmien (PO) vaikutukset suomalaisiin terveyden bioteknologian alalla toimiviin pieniin - ja keskisuuriin yrityksiin. POt ovat Euroopan tutkimusalueen tutkimuksen tukemiseen ja edistämiseen tarkoitettuja rahoitusohjelmia. PO:ien yleinen päämäärä on turvata Euroopan unionin työllisyys, kilpailukyky ja talouden taso. Suomen bioteknologian pitkä historia ulottuu aina 1800-luvulla asti. Suurin osa Suomen noin 150 bioteknologiayrityksestä on pk-yrityksiä. Noin puolet näistä yrityksistä toimii lääke- ja diagnostiikka-aloilla. Terveyden bioteknologia pitää sisällään esimerkiksi biomateriaalit, lääketieteelliset laitteet, diagnostiikan, lääkekehitykset ja ravitsemusalan. Vaikkakin suomalainen tutkimus on korkealaatuista, kaupallistamisosaamisessa on parantamisen varaa. Seuraavat hypoteesit tulivat esiin tutkimusmateriaalista: 1. T&K-projektit lisäävät niihin osallistuvien yritysten komplementaarissutta ja liiketoimintaa, 2. Väliaikaisella yhteistyöllä on mahdollista luoda pitkäaikaisia verkostoja ja 3. Yrityksen resurssit määrittelevät sen halukkuuden osallistua kansainvälisiin T&K-projekteihin. Neljä päämotiivia osallistumiseen olivat verkostoituminen, perustutkimuksellinen tuki, synergiaedut ja uusien tutkimustulosten saaminen. Projektien toteutuneet ja ennustetut päähyödyt olivat T&K:n tuki ja projektin tuloksena tulleet tuotteet, imagon ja osaamisen lisääntyminen ja verkostoitumisvaikutukset. Hypoteesi 1:n ensimmäistä osaa (komplementaarisuus) voidaan pitää totena, mutta jälkimmäinen osa (liiketoiminta) jäi vielä epäselväksi. Hypoteeseja 2 ja 3 voitiin myös pitää totena. Tutkimuksen löydökset sekä kirjallisuusmateriaali tukivat kaikkia hypoteeseja.
Description
Supervisor
Nordström, Katrina
Thesis advisor
Polvinen, Kirsi
Paasikivi, Riikka
Keywords
international R&D projects, kansainväliset T&K-projektit, complementarity, komplementaarisuus, networking, verkostoituminen
Other note
Citation