Product Line Model in Software Development and Its Impact on Productivity

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
87
Series
Abstract
Ohjelmistosta on tullut tuotteiden ydinosa ja yrityksen menestys on riippuvainen sen kyvystä kehittää ohjelmistoja. Ohjelmistokehityksen tuottavuus on menestyksen avaintekijä. Ohjelmiston uudelleenkäyttö on yksi tapa lisätä merkittävästi ohjelmistokehityksen tuottavuutta. Tavallisesti ohjelmiston uudelleenkäytöstä puuttuu systemaattinen ja laaja-alainen lähestymistapa. Tämän takia ohjelmiston uudelleenkäytöstä saatava hyöty jää pieneksi. Käytännössä uudelleenkäytön tulokset nähdään lyhentyneenä tuotekehityssyklinä ja tuotekehityskulujen pienentymisenä. Lisäksi uudelleenkäytön toivotaan tarjoavan ratkaisun jatkuvasti monimutkaisemmiksi kasvaneiden ohjelmistojen laatuongelmiin. Erilaiset tietokantoihin perustuvat uudelleenkäytön ratkaisut ovat epäonnistuneet useassa tapauksessa ja niistä saatava hyöty on kiistanalaista. Tämän takia on päätelty, että uudelleenkäytön on oltava lähtöisin arkkitehtuurista, jotta tuottavuus nousisi merkittävästi. Työssä keskitytään tuotelinjamalliin, joka on arkkitehtuuriin perustuva uudelleenkäytön ratkaisumalli. Työ alkaa kirjallisuustutkimuksella ohjelmistoarkkitehtuurista, ohjelmiston uudelleenkäytöstä ja tuotelinjamallista. Kirjallisuustutkimus esittää useita eri strategioita ohjelmiston uudelleenkäytön toteuttamiseen sekä niiden edut ja haitat. Pääpaino on tuotelinjamallin tutkimisella ja työssä selvitetään mikä tuotelinjamalli on, miten se toimii ja mitä hyötyjä sen käytöstä saadaan. Työ sisältää myös analyysin kohdeorganisaation tämänhetkisestä tilasta, jonka arviointi perustuu haastatteluista saatuihin tietoihin. Lisäksi tuotelinjamallin soveltamista kohdeorganisaatioon on analysoitu. Analyysissä havaitut kehityskohteet selitetään ja niihin ehdotetaan parannuksia. Myöskin ehdotettujen parannusten hyödyt ja haitat arvioidaan. Työn pääpaino on tuotelinjamallissa ja sen vaikutuksissa kohdeorganisaatioon.
Description
Supervisor
Artto, Karlos
Thesis advisor
Koistinen, Tommi
Keywords
product line, tuotelinjamalli, reuse, uudelleenkäyttö, productivity, arkkitehtuuri, tuottavuus
Other note
Citation