Costs and Benefits of Sustainability Reporting

No Thumbnail Available
Files
bachelor_Ratsula_Maarit_2024.pdf (464.11 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
en
Pages
40
Series
Abstract
The objective of this thesis is to study the costs and benefits of sustainability re-porting for corporations, their stakeholders, and the environment. The thesis consists of a theory part that reviews the most important guidelines, frame-works and standards regarding the topic. This is followed by a literature review of the recent studies done on the subject. The subject is topical because of a new corporate sustainability reporting di-rective, making it gradually mandatory for most European businesses to publish a sustainability report. The first sustainability reports following the directive will be published in 2025, based on data from the 2024 fiscal year. Benefits of sustainability reporting are the improvement in the company's image and the positive effect on the company's brand. The company's sustaina-bility also attracts high quality workforce giving the company a competitive ad-vantage. A company’s social responsibility can increase employee commitment and reduce salary expenses. Engaged employees are believed to work for a lower salary, staff turnover is lower and employee motivation is better. From inves-tors’ perspective, sustainability reporting can lead to improved liquidity, lower capital costs, and better capital allocation. Sustainability reporting also has disadvantages, of which the most significant probably being the direct and indirect costs it causes. The direct costs are the preparation, certification, and dissemination of accounting reports, whereas the indirect costs may include investments into new environmentally friendly tech-nologies and processes and new constructions and equipment. Also, companies may fear that publishing sustainability reporting may lead to the use of disclosed information by competitors. Poor figures in sustainability reporting can harm a company's public image, especially if reporting is mandatory as companies may be forced to publish information that is unfavourable to them.

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää kestävyysraportoinnin hyödyt ja haitat yhtiöille, sen sidosryhmille ja ympäristölle. Tutkielma sisältää teoriaosuuden, jossa käydään läpi aiheeseen liittyvät tärkeimmät viitekehykset, suositukset ja standardit. Tämän jälkeen seuraa kirjallisuuskatsaus, jossa aiheeseen tutustutaan viimeisimpien julkaistujen tieteellisten artikkeleiden avulla. Aihe on ajankohtainen, sillä uuden kestävyysraportointidirektiivin ansiosta useimmat eurooppalaiset yritykset joutuvat julkaisemaan kestävyysraportin. Ensimmäiset uuden direktiivin mukaiset kestävyysraportit tullaan julkaisemaan vuonna 2025, perustuen vuoden 2024 tilikauden tietoihin. Kestävyysraportoinnin etuja ovat yrityksen imagon paraneminen ja positiivinen vaikutus yrityksen brändiin. Yrityksen vastuullisuus houkuttelee myös hyvää työvoimaa, antaen yritykselle kilpailuedun. Yrityksen sosiaalinen vastuu voi lisätä henkilöstön sitoutumista ja vähentää palkkakuluja. Sitoutuneiden työntekijöiden uskotaan tekevän työtä pienemmällä palkalla, vaihtuvuus on pienempää ja työntekijöiden motivaatio parempaa. Sijoittajien näkökulmasta kestävän kehityksen raportointi voi parantaa likviditeettiä, alentaa pääomakustannuksia ja parantaa pääoman allokaatiota. Vastuullisuusraportoinnilla on myös haittansa, joista merkittävimmät ovat todennäköisesti sen aiheuttamat välittömät ja välilliset kustannukset. Välittömiä kustannuksia ovat kirjanpitoraporttien laatiminen ja varmentaminen, kun taas välillisiä kustannuksia voivat olla investoinnit uusiin ympäristöystävällisiin teknologioihin ja prosesseihin sekä uusiin rakennuksiin ja laitteisiin. Yritykset voivat myös pelätä, että esimerkiksi kilpailijat hyödyntävät yrityksen vastuullisuusraportissa julkaisemaa tietoa. Huonot luvut vastuullisuusraportoinnissa voivat vahingoittaa yrityksen imagoa, varsinkin jos raportointi on pakollista, sillä yritykset voivat joutua julkaisemaan niille epäedullista tietoa.
Description
Thesis advisor
Pham, Ly
Keywords
Sustainability reporting, CSRD, ESRS, TCFD, GRI
Other note
Citation