Direktuppspelning av e-böcker i skolmiljö - Användbarhet och nytta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-05-10
Department
Major/Subject
Kunskapsintensiv affärsverksamhet
Mcode
T3008
Degree programme
Informaatioverkostojen koulutusohjelma
Language
sv
Pages
75
Series
Abstract
Diplomarbetet presenterar en användbarhets- och nyttoutredning av en tjänst för direktuppspelning av e-böcker i skolmiljö. Den utvärderade tjänsten är en implementation av det svenska konceptet ElibU som erbjuder en licensmodell för e-böcker uttryckligen för skolbruk. För utredningen genomfördes en omfattande enkät bland tjänstens användare som inkluderar en mätning på systemanvändbarhetsskalan (System Usability Scale). Eleverna som svarade på enkäten grupperades enligt sitt läsintresse eller sin läsmotivation på basen av mätare från de internationella PIRLS- och PISA-undersökningarna. Enkäten kompletterades med tio observationer i klassrum där också läraren intervjuades och eleverna fick svara på en snabbenkät om systemets användbarhet. Resultaten visar att den implementerade tjänsten i det stora hela är lätt att använda. Den svagaste länken är den webbläsarbaserade applikation som erbjuds för att läsa e-böckerna i tjänsten. Lärare upplever tjänsten som ett bra komplement i skolmiljö, men de tror inte att e-böcker kan ersätta pappersböcker helt och hållet. Enligt enkäten föredrar motiverade elever pappersböcker framom e- böcker, vilket stöder denna uppfattning. De största förbättringarna i tjänsten kunde uppnås genom att förbättra läsarapplikationen så att den har ett större buffertminne och fungerar bra också över en långsam uppkoppling. Också licenshantering och inloggningar behöver förbättras, där lösningar för engångsinloggning skulle ge de största fördelarna. Andra egenskaper som kunde utvecklas är delning av bokhyllor och bokmärken, d.v.s. verktyg som gör det lätt för lärare att dela ut en läsuppgift eller bokbricka. Det största hindret för en bredare användning av tjänsten i skolmiljö är ändå avsaknaden av lämplig utrustning i tillräcklig mängd.

The thesis presents a usability and utility assessment of a service for streaming of e-books in a school environment. The evaluated service is an implementation of the Swedish concept ElibU that offers a licensing model for e-books specifically for school use. For the investigation, a comprehensive survey was conducted among users, including a measurement on the System Usability Scale. Students who responded to the survey were grouped according to their interest in reading or their reading motivation according to the measures from from the international PIRLS and PISA studies. The survey was supplemented by ten classroom observations where the teacher was also interviewed and the students answered a quick survey of the system's usability. The results show that the implemented service on the whole is easy to use. The weakest link is the browser-based application that is used for reading e-books in the service. Teachers perceive the service as a good complement in the school environment, but they do not believe that e-books can replace paper books altogether. According to the survey, motivated students prefer paper books, which supports this notion. The greatest improvements in the service could be achieved by improving the browser-based application with a larger buffer memory so that reading can be uninterrupted on a slow connection. Also, license management and logins need to be improved, where solutions for single sign-on would give the biggest benefits. Other properties that could be developed are sharing of bookcases and bookmarks - tools that would make it easier for teachers to hand out reading assignments. However, the biggest obstacle to wider use of the service in a school environment is the lack of appropriate equipment in sufficient quantity.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Södergård, Caj
Keywords
e-böcker, direktuppspelning, skolmiljö, användbarhet
Other note
Citation