Naissijoittajan merkitys venture capital -yhtiössä

No Thumbnail Available
Files
Raimas_Ilona_2020.pdf (495.89 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2020-07-21
Department
Major/Subject
Tuotantotalous
Mcode
SCI3025
Degree programme
Teknistieteellinen kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
25
Series
Abstract
Venture capital -yhtiöillä on merkitystä talouskasvun ylläpitäjinä ja niiden toiminta on usein edellytys uusien yritysten menestymiselle. Pääomasijoittajien vastuu luo paineita sekä haitallisia asenteita, jotka voivat aiheuttaa erilaisia vääristymiä, kuten rahoitusmaailman muuttaminen maskuliinisempaan suuntaan. Viime aikoina perinteisen johtamisen ja vastuunkantamisen rinnalle on pikkuhiljaa noussut käsitys ihmislähtöisemmästä johtajuudesta, joka pohjautuu aktiiviselle diversiteettitutkimukselle. Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää vaikuttaako naiseus kriittisen varhaisen vaiheen venture capital -sijoittamisessa, millaiset asiat nykytilan taustalla vaikuttavat ja että onko venture capital immuuni globaalille ongelmalle: sukupuoleen perustuville vääristymille. Tutkimuksien mukaan naisia syrjivän kulttuurin taustalla on monia seikkoja. Yksi merkittävä tekijä ovat hyvä veli -verkostot, joissa nainen koetaan usein uhkana. Vähättelevä asenne vaikuttaa naisten urakehitykseen, vaikka stardardoidussa tutkimuksessa ilmeni, että nais- ja miessijoittajilla ei ollut huomattavia kompetenssieroja. Yhtenä havaintona ilmeni, että miessijoittajat hyötyivät tiiminsä diversiteetistä naiskollegoidensa kustannuksella. Löydöksistä ilmeni myös, että asenteet ja ilmapiirit luovat eräänlaisen kompetenssivääristymän, johon lankeavat miesten lisäksi myös naiset itse. Tällaiset rakenteelliset vääristymät ylläpitävät mielikuvaa naisen kompetenssin puutteesta ja ruokkivat siten naisia syrjivää työkulttuuria sijoittamisessa. Vaikka tutkimuksen mukaan nainen tiedostaa miestä useammin epätasa-arvoisen tilanteen, usein todellisessa tilanteessa voi olla haastavaa huomioida vääristymiä omassa päätöksenteossa paineen sekä odotusten johdosta. Verkostojen sekä muiden työelämänlainalaisuuksien taustalla onkin itseään ruokkiva noidankehä, jossa negatiivinen asenne vaikeuttaa venture capital -naissijoittajien menestymistä. Tärkeää olisikin selvittää, miten voisimme muuttaa haitallista asenneilmapiiriä ja nostaa siten naisten osuutta menestyvistä sijoittajista. Työn suurimpia rajoitteita sekä prosessiin vaikuttavia tekijöitä oli puutteellinen data. Datan vähyys, otoskokojen pienuus sekä naisten vähäinen absoluuttinen määrä tuovat paljon epävarmuustekijöitä tutkimukseen. Jotta voisimme ymmärtää paremmin rahoitusmaailman sosiaalisia epäkohtia, tulisi meidän ehdottomasti jatkaa huolellisen sukupuolidatan keräämistä voidaksemme ratkaista epätasa-arvon ikuisuuskysymyksen. Maailmamme tarvitsee muutosta, sillä naissijoittajien potentiaalin hukkaaminen nykyisenlaisesti on monin eri tavoin suoraan pois niin yksilöltä, pääomasijoitusyhtiöiltä kuin yhteiskunnaltakin.

Venture capital funds play an essential role in maintaining economic growth, and their operations are often in a vital role in the success of new companies. The responsibility of venture capital investors creates pressure as well as harmful attitudes that can cause various bias. It leads the entire venture capital industry towards a more masculine direction. Alongside traditional leadership and responsibility models, a concept of people-centred leadership based on active diversity research has gradually emerged. The purpose of this bachelor's thesis is to find out how does femininity affect venture capital investment, and what are the main drivers behind the current masculine culture. According to our hypothesis, venture capital is not immune to a global problem: gender-based bias. Studies show that there are many factors behind the culture that discriminates against women. One of the critical factors is the “old boys' club”, where women are often perceived as a threat. This derogatory attitude influences women's career development, even when standardized studies reveal that female and male investors did not have relevant competence differences. One observation was that male investors benefit from the diversity of their team at the expense of their female colleagues. The findings also reveal an existing attitude and atmosphere, creating some distortion of competence, where women themselves also fall. The structural distortions perpetuate the image of women's lack of competence and fuel a work culture that discriminates against women. Even though women are more aware of the inequality, it might be challenging for them to take existing biases into account in decision making. Between the networks, one of the observations of working life is the self-feeding vicious circle, in which negative attitude makes it more difficult for female venture capitalists to succeed. Therefore, it would be crucial to find out how we could change the harmful environment and increase the amount of success of women among investors. One of the most significant limitations of the thesis was the lack of data. The scarcity of data, the small sample sizes, and the deficient absolute number of women brought numerous uncertainties for this thesis. To better understand the social grievances in business, we should continue collecting data for gender equality to resolve the issue of disparity. Our world needs to change because we are losing the valuable potential of women investors, and we cannot afford it.
Description
Supervisor
Giesecke, Stina
Thesis advisor
Vänttinen, Noora
Keywords
gender bias, gender equality, venture capital, female investors
Other note
Citation