Determining the total cost of the sourcing process and developing the global sourcing strategy

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
en
Pages
114
Series
Abstract
Communication and technology have influenced the world even more so in the last decade, making it appear "smaller" than before. As a result, companies of all sizes attempt to take advantage of this new reality, expanding and coordinating their operations around the globe. However, the promising opportunities of a vast and global marketplace bring with them major challenges for every corporate function. It is necessary to define not only an appropriate global sourcing strategy, but also a suitable implementation. The share of companies' revenue spent on purchases has increased significantly; an average company spends over half of its earnings to procurement. Therefore, efficient management of sourcing is crucial in succeeding in the markets. Leveraging the low-cost country advantages and coordinating the sourcing activities on a global level can have a profound effect on competitiveness from short-term cost, and long-term strategic perspective. This thesis concentrates on the implementation of global sourcing with respect to procurement from low-cost countries. Integrated global sourcing is perceived by multinational companies as one of the best ways to make the most of worldwide opportunities. Objective of this study is to create a framework for advanced supplier management. This retains tools for management of uncertainty, quality management, total cost calculation and intensifying and managing the supplier base comprehensively. The main conclusions of the study are:. Sourcing cost calculator should be included to the sourcing decision making process. The difference in cost structure is not so appreciable between Chinese and European suppliers. European low-cost countries are very tempting. Risk management process is a good way for examining and controlling the suppliers. Studied company has much to improve in supply chain management.

Tiedonsiirto ja teknologia ovat vaikuttaneet maailmaan yhä enemmän viimeisenä vuosikymmenenä, tehden sen näyttämään pienemmältä kuin ennen. Kaiken kokoiset yritykset yrittävät hyötyä tästä uudesta todellisuudesta laajentamalla ja koordinoimalla operaatioitaan globaalisti. Kuitenkin lupaavat mahdollisuudet valtavista globaaleista markkinoista aiheuttavat merkittäviä haasteita yrityksen jokaiselle toimelle. Ei ole tärkeää määritellä vain sopivaa globaalia hankintastrategiaa vaan myös tarkoituksenmukainen implementointi. Ostotoimiin käytetty osuus yritysten tuloista ovat kasvaneet merkittävästi. Yritykset käyttävät keskimäärin yli puolet ansioista hankintatoimiin. Sen vuoksi tehokas hankintojen hallinta ja johtaminen on elintärkeää menestyäkseen markkinoilla. Halvemman kustannustason maiden hyödyntämisellä sekä hankintatoimintojen globaalin tason koordinoimisella voi olla syvällisiä vaikutuksia kilpailukykyyn niin lyhyen tähtäimen kustannusten kuin pitkän tähtäimen strategisestakin perspektiivistä. Tämä tutkimus keskittyy globaalin hankintatoimen implementointiin, ottaen erityisesti kantaa hankintaan halvemman kustannustason maista. Kansainväliset yritykset ovat huomanneet että integroitu globaali hankintatoimi on yksi parhaista toimista tavoittaa suurin osa maailmanlaajuisista mahdollisuuksista. Tutkimuksessa kehitetään viitekehys ja runko edistyneelle toimittajan hallinnalle. Tämä pitää sisällään työkaluja epävarmuuden hallintaan, laadun hallintaan, kokonaiskustannusten laskentaan ja toimittajakentän tehostamiseen sekä sen kokonaisvaltaiseen hallintaan. Tutkimuksen pääjohtopäätökset ovat seuraavat;. Hankintakustannusten laskun pitää sisällyttää hankintapäätösprosessin. Kustannusrakenteen eroavaisuudet eivät ole kovin merkittäviä aasialaisten ja eurooppalaisten toimittajien välillä. Eurooppalaiset halvemman kustannustason maat ovat erittäin houkuttelevia. Riskienhallintaprosessi on hyvä tapa mitata ja kontrolloida toimittajia. Tutkitulla yrityksellä on paljon parannettavaa toimitusketjun hallinnassa.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Vahtokari, Taina
Keywords
LCC-sourcing, hankinta halvemman kustannustason maista, global sourcing, globaali hankintatoimi, uncertainty, epävarmuus, quality, laatu, total cost, kokonaiskustannukset, supply chain management, toimitusketjun hallinta
Other note
Citation