Illuusio

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Elokuva- ja televisiolavastus
Mcode
ARTS3010
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
28
Series
Abstract
Tässä kandidaatin opinnäytetyössä tutkin mitä on illuusio, mitä se tarkoittaa elokuvalavastuksessa ja miksi ihminen ajattelee miten ajattelee. Syvennyn ihmisen ajattelumalleihin, ja sovellan niitä pohtiessani illuusiota elokuvalavastamisessa. Elokuva on illuusio, siksi haluan sitä tutkia. Haluan ymmärtää mitä illuusio tarkoittaa, mistä se syntyy ja mitä se pitää sisällään. Elokuvantekijänä koen tarvitsevani tätä tietoa ja ymmärrystä illuusion luomisesta. Kirjoitin opinnäytteeni perehtymällä erilaisiin kirjoihin ja tietoteksteihin, jotka käsittelivät ihmisen psykologiaa, ajattelumalleja ja logiikkaa. Tutkin miten ihminen kokee eri värejä, kontrastia ja asiayhteyksiä. Hyödynsin verkkolähteitä sekä perustelemaan omia ajatuksiani että löytämään havainnoivia kuvia, tukemaan työtäni. Keskeisimmät ajatukset ja löydökset ovat, että ihminen on monimutkainen olento, mutta sekä loogisesti että rationaalisesti ajatteleva, ja kun näitä ajattelumalleja ymmärtää, voi niitä hyödyntää esimerkiksi elokuvassa. Kognitiiviset illuusiot liittyvät tapaan, jolla mielemme käsittelee tietoa, mikä johtaa virheellisiin tuomioihin ja päätöksiin. Esimerkkejä ovat vahvistusharha, jossa etsimme tietoa, joka vahvistaa ennakkokäsityksiämme, ja ankkurointivaikutus, jossa päätöksiimme vaikuttaa ensimmäinen tieto, jonka kohtaamme. Illuusiot voivat toimia ikkunoina ihmisaivojen monimutkaiseen toimintaan ja siihen, miten ne käsittelevät aistitietoa. Ne haastavat ymmärryksemme havainnosta ja kognitiosta korostaen aivojen huomattavaa kykyä rakentaa todellisuutemme vastaanottamansa tiedon perusteella. Illuusion tutkimisella on käytännön sovelluksia useilla aloilla psykologiasta ja neurotieteestä taiteeseen ja muotoiluun, koska se auttaa meitä ymmärtämään paremmin, kuinka havainnointiamme voidaan manipuloida ja miten ymmärrämme ympäröivää maailmaa. Visuaaliset illuusiot esimerkiksi huijaavat silmämme havaitsemaan muotoja, kokoja, värejä tai liikkeitä eri tavalla kuin ne todellisuudessa ovat.
Description
Supervisor
Lauri, Tomi
Thesis advisor
Lauri, Tomi
Keywords
illuusio, harha, lavastus, elokuvalavastus, tajunta, havainto, lavastustaide, havaintopsykologia
Other note
Citation