What it takes to become an entrepreneurial leader?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-06-14
Department
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU-53
Degree programme
KEM - Kemian tekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
5 + 92
Series
Abstract
Entrepreneurship is seen as the answer to cope in the world of uncertainty, where rapid changes, growing global competition and unpredictable future require new ways of thinking and doing business. Also larger organizations need to become more entrepreneurial in order to enhance their performance, their ability for adaptation, and long-term survival. This study was conducted as a part of the Entrepreneurship Exchange -program. The aim was to understand what is entrepreneurial leadership and how it can be developed during the EEX program, where high-potential leaders from large corporations are deployed into startup companies as advisors, to help entrepreneurs and to learn about entrepreneurship. The research questions addressed participants’ expectations, changes in perceptions of entrepreneurship and leadership, and critical experiences during the program. The data consist of literature review and eight deeper reflective interviews. Methodologically critical incident – technique was used to unearth participants’ key experiences and learning. The results indicate that participants were well-motivated, and their understanding of entrepreneurship and startup life was deepened. Though it was not possible to identify learning outcomes in terms of particular skills, four strong themes arose from the interview data: working with limited resources, finding vision and direction in startup context – importance of practical strategy; the ambiguity of the advisory board work; and supporting entrepreneurs’ leadership development. In addition, an emerging framework of entrepreneurial leadership is introduced. As a conclusion it is suggested that it is possible to develop entrepreneurial leaders and this should enhance future possibilities for cooperation especially between large corporations and startups.

Yrittäjyys nähdään mahdollisuutena selviytyä maailmassa, jossa epävarmuus, nopeat muutokset, kasvava globaali kilpailu ja arvaamaton tulevaisuus edellyttävät uutta ajattelua ja uusia menetelmiä liiketoiminnassa. Myös suuremmat organisaatiot tarvitsevat yrittäjämäistä asennetta parantaakseen suorituskykyään, kykyään sopeutua nopeammin sekä selviytyäkseen pitkällä aikavälillä. Tämä tutkimus tehtiin osana Entrepreneurship Exchange -ohjelmaa. Työn tavoitteena oli ymmärtää, mitä yrittäjämäinen johtajuus on ja miten sitä voidaan kehittää EEX-ohjelmassa. Kyseissä ohjelmassa suuryritysten johtajat tukevat startup-yrityksiä neuvonantajina, auttavat yrittäjiä ja samalla oppivat itse yrittäjyydestä ja startup-maailmasta. Tutkimuskysymykset käsittelivät osallistujien odotuksia, sitä miten käsitykset yrittäjyydestä ja johtajuudesta muuttuivat, sekä osallistujien keskeisiä kokemuksia ohjelman aikana. Työn aineisto koostui kirjallisuuskatsauksesta ja kahdeksasta reflektiivisestä haastattelusta, joissa tutkimismetodina käytettiin kriittisen tapahtuman -tekniikkaa syventämään ymmärrystä osallistujien keskeisistä kokemuksia ja kehittymisestä. Tulokset osoittavat, että osallistujat olivat lähtökohtaisesti hyvin motivoituneita, ja ohjelman aikana ymmärrys yrittäjyydestä ja startup-maailmasta syventyi. Vaikka ei ollut mahdollista tunnistaa yksittäisten taitojen oppimista, neljä vahvaa oppimisen teemaa ja mahdollisuutta nousivat haastatteluaineistosta seuraavasti: työskentely rajallisten resurssien vallitessa, startupin suunnan ja vision määrittely – käytännön strategiatyö, advisory board työskentelyn haastava moniulotteisuus sekä yrittäjien johtajuuden kehittämisen tukeminen. Tämän lisäksi esitellään yrittäjämäisen johtajuuden viitekehys. Täten yrittäjämäisen johtajuuden kehittäminen on mahdollista ja sen myötä avautunee mahdollisuuksia uudenlaiseen yhteistyöhön erityisesti suurten ja startup -yritysten välillä.
Description
Supervisor
Vartiainen, Matti
Thesis advisor
Peltonen, Tapio
Keywords
entrepreneurhsip, leadership, development, learning, critical, incidents
Other note
Citation