Erään ohjelmistotuotelinjan varioituvuuden hallinta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
fi
Pages
105
Series
Abstract
Tutkimus käsittelee erään ohjelmistotuotelinjan varioituvuuden hallintaa. Sen tavoitteena on selvittää, millaista arkkitehtuuria tulisi käyttää ohjelmistotuotelinjassa, jotta se mahdollisimman hyvin täyttäisi kohdeyrityksessä esiintyvät variointiin liittyvät vaatimukset. Tutkimuksessa suunniteltiin ja arvioitiin kohdejärjestelmänä toimivan toiminnanohjausjärjestelmän varioituvuuden hallinnan arkkitehtuuri. Tutkimus koostuu neljästä osasta. Ensimmäisessä osassa kirjallisuudesta kerättiin tietoa ohjelmistotuotelinjojen ja varioituvuuden hallinnan eri tarkastelunäkökulmista. Tuotelinjoista löydettiin erilaisia tarkastelunäkökulmia, ongelmakohtia ja menestystekijöitä, joiden suhteen kohdejärjestelmänä olevaa ohjelmistotuotelinjaa voitiin analysoida. Varioituvuuden hallintaan liittyvinä keskeisimpinä havaintoina voidaan pitää varioituvuuden ja riippuvuuksien eksplisiittisen kuvaamisen suurta merkitystä ohjelmistotuotelinjan varioituvuuden hallinnassa sekä kirjallisuudesta kerättyjä konfiguraatiotiedon ominaispiirteitä, joita voitiin hyödyntää kohdejärjestelmän varioituvuuden hallinnan arkkitehtuurin suunnittelussa. Toisessa osassa analysoitiin kohdejärjestelmänä oleva ohjelmistotuotelinja tutkimalla kohdejärjestelmän dokumentaatiota ja haastattelemalla kohdeyrityksen henkilöstöä. Kohdejärjestelmän analyysissa suurimpien ongelmien havaittiin liittyvän konfiguraatiotiedon käsittelyyn ja suurimpien tarpeiden kohdistuvan tuoteinstanssien asennus- ja päivityskustannuksien pienentämiseen sekä ajonaikaisen ja eri osapuolien toimesta tapahtuvan konfiguroinnin mahdollistamiseen. Kolmannessa osassa suunnitellun arkkitehtuurin pääperiaatteina käytettiin ominaisuusmallien mukaisen ominaisuushierarkian, kohdejärjestelmässä käytetyn tuotehierarkian ja tuoteinstanssin konfigurointiprosessin tukemista eri konfiguraatiotiedoissa. Arkkitehtuurisuunnitelmassa määritettiin luokittelut, säilytystavat ja käsittelytavat sekä sisältö kohdejärjestelmässä käytettävälle konfiguraatiotiedolle. Lopuksi suunniteltu arkkitehtuuri arvioitiin käyttäen arkkitehtuurin laatuominaisuuksien arviointiin tarkoitettua menetelmää ATAM:ia (Architecture Tradeoff Analysis Method). Arkkitehtuurin arvioinnin tuloksena suunnitellun arkkitehtuurin todettiin parantavan varioituvuuden hallintaa merkittävästi mahdollistaen huomattavasti entistä paremmin ajonaikaisesti ja eri osapuolien toimesta tapahtuvan konfiguroinnin.
Description
Supervisor
Soininen, Timo
Thesis advisor
Ensio, Sami
Keywords
software product line, ohjelmistotuotelinja, variability management, varioituvuuden hallinta, configuration model, konfiguraatiotieto, runtime configuration, ajonaikainen konfigurointi, variation mechanisms, variaatiomekanismi, feature modeling, ominaisuuksien kuvaaminen
Other note
Citation