Projektijohtamisen kehittäminen asiantuntijaorganisaatiossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Organization and Management
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
77
Series
Abstract
Tutkimuksessa tavoitteenani on kuvata sitä, kuinka asiantuntijaorganisaatiossa voidaan kehittää projektijohtamista ja organisaation toimintaa. Keskityn havainnoissani nuorempien asiantuntijoiden oppimisen kehittämiseen ja yrityksen strategisen kilpailukyvyn parantamiseen organisaation kehittämisen kautta. Tutkimus on tehty toimeksiantona Kreab Gavin Anderson Suomen toimistolle ja työn tavoitteena on kehittää organisaation toimintamalleja. Tutkin työssäni koko asiantuntijaorganisaation toimintaa, projekti- ja asiakastyöskentelyä sekä nuorten asiantuntijoiden kehittymistä. Tutkimukseni avainkysymyksiksi nousi projektityöskentelyn kehittäminen, osaamisen siirtyminen nuorille asiantuntijoille ja tehokkaan asiakas- ja projektiportfolion hallinnan kehittäminen. Projektijohtamisen kehittämistä varten toteutin kvalitatiivisen tutkimuksen tapaustutkimuksena Kreab Gavin Andersonin toimintamalleista koskien työn sisältöä, projektien johtamista ja työssä kehittymistä. Halusin nimenomaan ymmärtää projektin hallinnan merkitystä tuloksen teossa ja sitä, miten konsultit voivat itse kehittää työtään. Toimeksiantajaa kiinnosti myös se, kuinka konsultit voivat kehittyä työssään nopeammin. Toteutin kvalitatiivisen tutkimuksen haastattelut yrityksessä vuonna 2010, lisäksi käytössäni oli yrityksen strategiaan liittyvää materiaalia ja osallistuin yrityksen suunnittelupäiville. Tutkimukseni perusteella pienissä asiantuntijaorganisaatioissa ei ole tarpeeksi vahvasti keskitytty projektijohtamisen kehittämiseen ja resurssien suunnitteluun. Työntekijät ovat olleet yleisesti tyytyväisiä yrityksen perehdyttämiseen, mutta työntekijöiden pidemmän sitouttamisen onnistumiseksi asiantuntijaorganisaatiossa tulisi suunnitella paremmin nuorien asiantuntijoiden osuutta strategian ja myynnin kehittämisessä. Kansainvälisen yrityksen luoman verkoston hyödyntäminen nähtiin vahvana mahdollisuutena, niin myynnin kuin sisäisen kehittämisen ja kilpailukyvyn näkökulmasta. Asiantuntijaorganisaation avoin työympäristö nähtiin tärkeänä tekijänä yrityksen kehittymisen kannalta. Tällaisessa ympäristössä nähtiin mahdollisuus edistää projektityöskentelyä ja saada aikaan tehokas työilmapiiri, jossa partnereiden tehtäväksi jää strategian kirkastaminen.
Description
Keywords
projektijohtaminen, asiantuntijaorganisaatiot, projektiportfoliojohtaminen, henkilöstön kehittäminen
Other note
Citation