Cities as enablers of positive energy districts

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-08-17
Department
Major/Subject
Mcode
ENG3079
Degree programme
Master's Programme in Creative Sustainability (CS)
Language
en
Pages
56 + 8
Series
Abstract
The energy sector plays a decisive role when it comes to solving global sustainability and climate challenges. A major transformation is ongoing in the way energy is produced and used globally when clean renewables are replacing fossil fuels. This has remarkable influences on cities. Cities maintain a central role in implementing clean energy solutions as local authorities plan, regulate and manage built environment and develop city infrastructure. This thesis increases knowledge and understanding about energy transition in cities and their real estate sector. It focuses on deployment of Positive Energy Districts (PEDs) in the national context of Finland, and in the alignment of the European policies. The scope of this study is to examine the role of different stakeholders in PEDs, and in particular, the role of the cities as a key stakeholder for deploying PEDs. The empirical part of this study focuses on the current PED deployments in the city of Espoo. Espoo is a fast growing city currently building large new residential and commercial areas. The city is also internationally recognised for its sustainability efforts. Espoo is involved in an EU project that develops integrative innovative solutions for PEDs to be replicated in other European cities. Semi-structured interviews were conducted with key stakeholders representing the city, Research, Development and Innovation (R&D&I) organisations, real estate companies and service providers. According to the findings of the research, PEDs involve a wide variety of stakeholders that can be divided into four different overlapping groups: authorities, R&D&I actors, business actors and end-users. The main opportunities and barriers of PEDs are related to rules, regulations, lack of economic incentives and suitable business models. Additionally, issues related to social and physical platforms and systems to involve, enable and facilitate the data and cooperation between the stakeholders are crucial. Cities have various roles in implementing PEDs and can contribute to their development through land-use planning, regulations, taxation and public procurement.

Energiasektori on keskeisessä roolissa globaalien kestävään kehitykseen ja ilmaston muutokseen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Merkittävä muutos on käynnissä liittyen siihen, miten energia on tuotettu ja käytetty, kun uusiutuvat energiamuodot korvaavat fossiilisia polttoaineita. Tällä on huomattavia vaikutuksia kaupunkeihin. Kaupungit ovat keskeisessä roolissa uusien puhtaiden energiaratkaisujen käyttöönotossa, koska paikalliset viranhaltijat suunnittelevat, hallitsevat ja sääntelevät rakennetun ympäristön ja infrastruktuurin kehittämistä. Tämä tutkielma lisää tietoa ja ymmärrystä energiamurroksesta kaupungeissa ja niiden kiinteistösektorilla. Työ tarkastelee energiapositiivisten alueiden toteuttamista kansallisessa kontekstissa Suomessa sekä eurooppalaisten politiikkalinjausten yhdenmukaistamisessa. Tutkimus keskittyy energiapositiivisten alueiden sidosryhmiin ja erityisesti kaupunkien rooliin avaintoimijana energiapositiivisten alueiden toteuttamisessa. Tutkimuksen empiirinen osa keskittyy energiapositiivisten alueiden tämänhetkiseen toteuttamiseen Espoossa. Espoo on nopeasti kasvava kaupunki, joka parhaillaan rakentaa laajoja uusia asuin- sekä kaupallisia alueita. Kaupunki on myös kansainvälisesti palkittu kestävän kehityksen työstään. Espoo on mukana EU-projektissa, joka kehittää integroituja innovatiivisia ratkaisuja energiapositiivisilla alueilla, joita voidaan ottaa käyttöön myös muissa eurooppalaisissa kaupungeissa. Puolistrukturoituja haastatteluja toteutettiin avaintoimijoiden kanssa, jotka edustivat kaupunkia, tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-(T&K&I) organisaatioita, kiinteistökehittäjiä sekä palveluntarjoajia. Tutkimuksen tulosten mukaan energiapositiiviset alueet pitävät sisällään laajasti sidosryhmiä, jotka voidaan jakaa neljään osittain päällekkäiseen ryhmään: viranhaltijoihin, T&K&I-toimijoihin, business-toimijoihin ja loppukäyttäjiin. Keskeiset mahdollisuudet ja esteet energiapositiivisten alueiden toteuttamisessa liittyvät sääntöihin, määräyksiin, taloudellisten kannusteiden puuttumiseen ja soveltuviin liiketoimintamalleihin. Lisäksi toimijoiden välistä tiedon siirtoa, yhteistyötä sekä osallistamista mahdollistavat ja fasilitoivat sosiaaliset ja fyysiset alustat ja järjestelmät ovat keskeisiä. Kaupungeilla on monenlaisia rooleja energiapositiivisten alueiden toteuttamisessa; ne voivat edistää alueiden kehittämistyötä mm. maankäytön suunnittelulla, säädöksillä, verotuksella ja julkisilla hankinnoilla.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Hedman, Åsa
Pinto-Seppä, Isabel
Keywords
positive energy districts, smart cities, real estate, sustainable development
Other note
Citation