Puettavien teknologioiden käyttö itsensä johtamisen välineenä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Johtaminen
Language
fi
Pages
23
Series
Abstract
Tässä tutkielmassa tutkin puettavien teknologioiden avulla toteutettavaa itsensä mittaamista. Tutkimuskysymykseni on seuraava: miksi puettavia teknologioita käytetään itsensä johtamisen välineenä? Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Määrittelen tutkielmassa itsensä johtamisen, itsensä mittaamisen ja puettavien teknologioiden käsitteet, minkä jälkeen vastaan tutkimuskysymykseen tutkielmassa käytetyn kirjallisuuden pohjalta. Koska itsensä johtaminen on laaja käsite, olen rajannut tutkielmani käsittelemään itsensä johtamista omasta hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen näkökulmasta. Puettavat teknologiat ovat itsensä mittaamisen teknologioita, jotka voidaan pukea mittaajan päälle. Puettavat teknologiat ovat nykyisin pienikokoisia, kevyitä ja melko huomaamattomia käyttää. Tyypillisiä puettavia teknologioita ovat aktiivisuusrannekkeet ja muut helposti mukana kannettavat asusteet, kuten erilaiset älykorut. Puettavat teknologiat voivat mitata käyttäjänsä toimintaa eri tavoin. Tyypillisiä mitattavia asioita ovat esimerkiksi päivittäinen askelmäärä, sydämen syke ja unen laatu. Puettavat teknologiat ovat nousseet suureen suosioon viime vuosien aikana. Suosion taustalla on muun muassa viime vuosien fitness-buumi, joka on tehnyt omasta fyysisestä hyvinvoinnista huolehtimisesta ja itsensä mittaamisesta trendikästä. Suosion kasvuun on johtanut myös teknologian halventuminen, sensoreiden koon pienentyminen ja niiden kyky toimia vähemmällä virralla. Tutkielmassani havaitsen, että puettavien teknologioiden käytölle itsensä johtamisen välineenä löytyy monenlaisia syitä, jotka voidaan karkeasti jaotella utilitaristisiin ja hedonistisiin syihin. Utilitaristisia syitä ovat tahto parantaa jotain tiettyä elämän osa-aluetta, lisätä itsetietoisuutta tai kasvattaa minäpystyvyyden tunnetta mittaamista apuna käyttäen. Aloite mittaamiselle ei kuitenkaan aina lähde mittaajasta itsestään, vaan esimerkiksi työnantajan kehotuksesta tapahtuvaa itsensä mittaamista tehdään nykyään yhä enenevässä määrin. Tavoitteena on tällöin parantaa työntekijöiden hyvinvointia, jonka toivotaan myös johtavan parempaan tuottavuuteen organisaatiossa. Hedonistisia syitä itsensä mittaamiselle ovat teknologioiden käytön hauskuus, mittaamisen sosiaaliset puolet ja se, että mittaaminen tekee terveellisistä elämäntavoista, kuten liikunnasta, hauskempaa.
Description
Thesis advisor
Yli-Kauhaluoma, Sari
Keywords
itsensä johtaminen, itsensä mittaaminen, itsensä mittaamisen teknologiat, puettavat teknologiat
Other note
Citation