Enterprise Architecture in Digital Business' Strategy Making

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-10-04
Department
Major/Subject
Service Design and Engineering
Mcode
SCI3043
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
87 + 2
Series
Abstract
Organizations in the Financial Services industry are facing multiple simultaneous challenges as digitalization, changing regulations from European Union, and Financial Technology start-ups force established organizations to transform their business models. The purpose of this thesis was to research, how the Enterprise Architecture function of a large Nordic Financial Services company can achieve a strategic partnership with the organization’s digital business. The research was conducted as a qualitative research. The empirical research methods were borrowed from Grounded Theory. Selected frameworks from literature were used to analyze how the Enterprise Architecture function should improve its operations in the changed strategic context. The most important strategic concept for the case organization is digitalization, which it perceives as a technology driven change in customer behavior, where the customer will do consume digital services instead of traditional financial services products. The case organization needs to focus on providing digital customer experience as the wide branch network the case organization possesses is no longer a strategic competitive advantage. Comparing the Enterprise Architecture function to frameworks fitting the case organization’s context, its role was found to be reduced to information system architecture management. The case organization doesn’t have business and information architectures. They also lack a strategic decision to the integration and standardization levels of their digital businesses. Alongside with its legacy systems, this causes the case organization to struggle with the agility of their development programs. As the Enterprise Architecture function focuses on the development of information system architecture, they are not able to steer the organization’s Enterprise Architecture’s transformation to a company focusing on digital services. As the main findings of this research, to regain its position as a strategic partner to digital business, the Enterprise Architecture function should research business opportunities enabled by new technology. Also, they should help implement customer experience by creating customer experience architecture, facilitate business decisions enabling agile service development, and steer digital platform implementation.

Rahoitusalan yritykset kohtaavat useita yhtäaikaisia haasteita, kun digitalisaatio, Euroopan Unionin muuttuva sääntely ja rahoitusalan teknologia-start-upit pakottavat vakiintuneet toimijat muuttamaan liiketoimintamallejaan. Tämän diplomityön tarkoitus oli tutkia, miten erään suuren pohjoismaisen rahoitusalan yrityksen kokonaisarkkitehtuuriyksikkö voi saavuttaa strategisen yhteistyökumppanin aseman yrityksen digitaalisen liiketoiminnan kanssa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Empiirisen tutkimuksen menetelmät lainattiin Grounded theorystä. Kokonaisarkkitehtuuriyksikön toiminnan analysointia varten valittiin kirjallisuudesta muutama viitekehys, joiden perusteella annettiin suosituksia, miten yksikkö voisi parantaa toimintaansa muuttuneessa strategisessa kontekstissa. Tärkein yrityksen strategiaan vaikuttava konsepti on digitalisaatio. Yritys kokee digitalisaation olevan teknologian aiheuttama muutos asiakkaiden käyttäytymisessä siten, että asiakkaat kuluttavat digitaalisia palveluita perinteisten rahoitusalan tuotteiden sijaan. Tästä syystä yritys keskittyy tuottamaan digitaalista asiakaskokemusta, sillä laaja toimistoverkko ei enää tuota strategista kilpailuetua yritykselle. Verrattaessa yrityksen kokonaisarkkitehtuuriyksikön toimintaa kontekstiltaan sopiviin viitekehyksiin havaittiin, että yksikön rooli on vastata vain tietojärjestelmäarkkitehtuurin hallinasta ja kehityksestä. Tutkitulla yrityksellä ei ole liiketoiminta- ja tietoarkkitehtuuria. Yritykseltä puuttuu myös strateginen päätös digitaalisen liiketoiminnan eri yksiköiden integraation ja prosessien yhteneväisyyden tasosta. Yhdessä vanhan tietojärjestelmäarkkitehtuurin kanssa tämä aiheuttaa merkittäviä haasteita digitaalisen liiketoiminnan ketterälle kehittämiselle. Kokonaisarkkitehtuuriyksikön keskittyessä tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämiseen, se ei pysty ohjaamaan yrityksen kokonaisarkkitehtuurin muutosta kohti digitaalisia palveluita tarjoavaksi yritykseksi. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan saavuttaakseen strategisen yhteistyön digitaalisen liiketoiminnan kanssa, kokonaisarkkitehtuuriyksikön pitäisi tutkia uusien teknologioiden mahdollistamia liiketoimintoja ja auttaa toteuttamaan digitaalista asiakaskokemusta luomalla asiakaskokemuksen arkkitehtuuri. Lisäksi yksikön pitäisi auttaa digitaalista liiketoimintaa ymmärtämään, millaiset strategiset päätökset auttaisivat tekemään palveluiden kehittämisen ketterämmäksi. Yksikön pitäisi myös jatkaa digitaalisen liiketoiminnan alustan toteuttamisen ohjaamista.
Description
Supervisor
Smolander, Kari
Thesis advisor
Helenius, Mika
Keywords
enterprise architecture, strategy execution, digitalization, financial services, case study
Other note
Citation