Paikka elettynä, koettuna ja nähtynä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
121 + 12
Series
Abstract
Opinnäytteeni sisältää kirjallisen osuuden, kaksi näyttelyä ja videoinstallaation. Rööperin Taidesalongissa Helsingissä oli 13.2.-3.3.2013 esillä näyttely nimeltä Paikkoja Places ja Galleria 3H+K:ssa Porissa 30.8.-19.9.2013 näyttely nimeltä paikkoja koettuna. Videoinstallaatio Solastalgia oli esillä Porin yliopistokeskuksen Värjäämön ylätilassa 18.11.2011. Opinnäytteeni visuaaliset työt esittelen tämän kirjallisen osion otsakkeen Visuaalinen osuus alla sekä videot erillisellä dvd -levyllä. Tutkimuskohteenani ovat paikan kokemukset, paikkaan liittyvät muistot, myytit ja mielikuvat, paikan maisemalliset ulottuvuudet, paikkojen ilmaiseminen visuaalisin keinoin sekä paikan henki. Käytän tutkimukseni lähtökohtana omia kokemuksiani paikoista ja paikan hengestä. Lukemani kirjallisuus käsittää aineistoa niin humanistisen maantieteen, fenomenologian, sosiologian kuin ympäristöpsykologiankin alueilta. Käsittelen aineistoa kuitenkin etupäässä fenomenologisesta näkökulmasta; miten itse olen kokenut paikkoja, paikattomuutta ja kotiutumista. Käytän esimerkinomaisena aineistona myös lapsuusajan muistojani, omia matkakokemuksiani, visuaalista paikkakuvastoa sekä elokuvissa käytettyjä paikkakuvastoja ja muuta visuaalista paikkakuvastoa. Oletuksenani on, että jokainen kokee paikat omalla tavallaan riippuen persoonastaan ja omista kokemustaustoistaan. Sama paikka voi olla toiselle rakas ja mieluisa, toiselle taas epämiellyttävä ja luotaantyöntävä. Joitakin yhteisiä paikkojen tunnelmaan vaikuttavia elementtejä kuitenkin on; tiet, kadut, puistot, rakennukset, kylät ja kaupungit, eli ihmisten rakentamat elementit, vaikuttavat jokaisen henkilön hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Samoin vaikuttavat myös monet näkymättömät asiat kuten äänet ja hajut. Havaintomme ympäristöstä ja paikan luonteesta muodostuu siis monista tekijöistä ja ne vaikuttavat meihin joko tietoisella tai tiedostamattomalla tasolla. Yksiselitteisiä syitä paikattomuuden tunteelle en tutkimuksessani löytänyt. Siihen vaikuttanevat useat eri tekijät; rakennettu ympäristö, äänet, hajut, mahdollisesti myös lämpötila, yhteiskunnan sosiaalinen ja kulttuurinen tila, sekä henkilön omakohtaiset elämänkokemukset. Selvää on kuitenkin se, että kotiutumiseen ja kotipaikkatunteen syntymiseen vaikuttavat useat asiat ja kukin ihminen tulkitsee ja kokee nuo asiat omalla tavallaan.

In addition to the written part, this thesis consists of two exhibitions and a video installation. One exhibition, Paikkoja Places, was held at Rööperin Taidesalonki in Helsinki 13 February-3 March 2013, and the other, Experienced places, at Galleria 3H+K in Pori 30 August-19 September 2013. The video installation Solastalgia was presented at Värjäämö in the University Consortium of Pori on 18 November 2011. The visual works that belong to this thesis are introduced under the heading Visual content and the videos are available on a DVD. My research deals with the experience of memories that are related to the place, myths and images, dimensions of the landscape, how place have been expressed visually, as well as the spirit of place. The starting point for my research is my own experiences of places and of the ethos of a place. I have studied literature on humanistic geography, phenomenology, sociology and environmental psychology. I approach the material mainly from the phenomenological perspective; how I have experienced places, placelessness and settling down. As examples I use my own childhood memories, my travel experiences, visual illustrations of places, and places used in movies as well as other visual location images. My hypothesis is that everyone experiences places in their own way depending on their personality and their own background. The same place can be dear and pleasing to someone, while unpleasant and off-putting to the other. However, there are some common elements that affect the atmosphere of places; like roads, streets, parks, buildings, towns and villages, that is, man-made elements that affect each person's well-being and living satisfaction. Many invisible things such as sounds and smells, have also affect on our life. How we observe the nature of an environment and a place consists of a number of factors, and they affect us, either on a conscious or unconscious level. I have not found unambiguous reasons for the feeling of placelessness in my research. There seems to be a number of factors that influence that; the built environment, sounds, smells, and possibly also the temperature, society, social and cultural status, as well as a person's own life experiences. What is clear, however, is that settling down and a sense of home is affected by several things, and each person interprets and experiences those things in their own way.
Description
Supervisor
Laakso, Harri
Thesis advisor
Kupiainen, Reijo
Vuoksenmaa, Johanna
Keywords
paikka, paikan henki, koettu paikka, maisema, paikan identiteetti, genius loci, paikattomuus, nostalgia, solastalgia, soliphilia, place, spirit of place, experienced place, landscape, identity of place, genius loci, placelessness, nostalgia, solastalgia, soliphilia
Other note
Citation