Cost-effectiveness in wound care: health economic evidence generation for decision-making and public procurement

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-01-16
Department
Major/Subject
Biosensing and Bioelectronics
Mcode
ELEC3045
Degree programme
Master’s Programme in Life Science Technologies
Language
en
Pages
103
Series
Abstract
Wounds inflict a significant economic burden on healthcare systems and their impact grows due to population demographics and inefficient ways of organizing care. As the gap between increasing demand and available care services grows, an urgent need for cost-efficient decision-making is highlighted at all levels of healthcare. Wound care products have typically been considered commoditized and as such unit price has historically been the sole parameter in their public procurement. However, healthcare systems are starting to demand more sophisticated evidence of clinical effectiveness and cost-effectiveness from the medical device manufacturers. In this thesis I studied the role of health economics in wound care and how it shapes the requirements for evidence generation wound care products in the future. Cost-effectiveness of wound dressing FibDex, manufactured by UPM Biomedicals, was studied using a decision-analytic model and clinical data from previously published studies. Results were compared to published studies of most important competitors. Relevant aspects and potential methods for future health economic evaluations were outlined and recommendations for UPM Biomedicals were synthesized based on results of the cost-effectiveness evaluation, conducted interviews and literature review. FibDex was not the cost-effective option in the treatment of split-thickness skin graft donor site wounds, when compared to a comparator dressing Suprathel, but the results are not sufficient as only very limited data of relevant wound care cost drivers was available for analysis. In the future, economic evaluations of this dressing should include data on resource use of wound care, especially dressing changes and hospitalization, focus on minimizing bias and clearly define study protocol and outcome measures. UPM Biomedicals was recommended to invest heavily in high quality evidence generation, clarify the unique value proposition of FibDex, quickly develop capabilities for value-based procurement and provide clear use instructions and training for their dressing.

Haavat aiheuttavat terveydenhuoltojärjestelmille merkittävän taloudellisen rasitteen. Niiden vaikutus korostuu väestön demografian ja tehottomien hoitoprosessien myötä. Kustannusvaikuttava päätöksenteko korostuu kaikilla terveydenhuollon tasoilla, kun rako kasvavan kysynnän ja saatavilla olevien hoitopalveluiden välillä kasvaa. Haavan- hoitotuotteet on tyypillisesti lueteltu kulutushyödykkeiksi ja niitä koskevat julkiset hankinnat ovat nojanneet vahvasti yksikköhintaan. Julkisen terveydenhuollon toimijat ovat kuitenkin alkaneet vaatia laadukkaampaa kliinistä ja terveystaloustieteellistä evidenssiä lääkinnällisten laitteiden valmistajilta. Tässä diplomityössä tutkin terveystaloustieteen roolia haavanhoidossa ja niitä vaatimuksia, joita se asettaa haavanhoitotuotteiden evidenssin tuottamiselle tule- vaisuudessa. UPM Biomedicalsin valmistaman FibDex-haavasidoksen kustannusvaikuttavuus arvioitiin käyttämällä päätösanalyyttistä mallia ja aiemmin julkaistua kliinistä dataa. Tuloksia verrattiin tärkeimpien kilpailijoiden julkaisuihin. Saatujen tulosten, tehtyjen haastatteluiden ja kirjallisuuskatsauksen pohjalta syntetisoitiin suositukset UPM Biomedicalsille ja ehdotettiin potentiaalinen metodi tulevaisuuden terveystaloustieteellisiä jatkotutkimuksia ajatellen. FibDex ei ollut kustannusvaikuttava vaihtoehto osaihonsiirteen ottokohdan haa- vanhoidossa verrattuna kilpailevaan Supratheliin. Tulokset eivät kuitenkaan olleet riittäviä, sillä analyysiin oli saatavilla vain hyvin rajallinen määrä dataa haavanhoidolle tärkeistä kustannustekijöistä. Tulevaisuudessa tämän haavasidoksen terveystaloustie- teellisten tutkimusten tulisi kerätä dataa haavanhoidon resurssien käytöstä erityisesti haavasidosten vaihdon ja sairaalahoidon keston osalta, minimoida sekoittuneisuutta ja selkeämmin määritellä tutkimusprotokolla sekä tutkimuksen vaikutusmitat. UPM Biomedicalsille suositeltiin investointia laadukkaan terveystaloustieteellisen evidenssin tuotantoon, FibDexin arvolupauksen kirkastamista, vaikuttavuusperusteiseen hankintaan liittyvien kyvykkyyksien kehittämistä ja selkeiden haavasidoksen käyttöohjeiden ja -koulutuksen tarjoamista.
Description
Supervisor
Lillrank, Paul
Thesis advisor
Punakallio, Laura
Keywords
cost-effectiveness, wound care, health economics, value-based procurement, decision-making
Other note
Citation