Organizational Coordination and Employee Experience in Nursing: The Role of Organizational Structures and Occupational Identities

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-05-22
Department
Major/Subject
Strategy
Mcode
SCI3109
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
112+9
Series
Abstract
The changes in the international business environment in recent years have further increased healthcare challenges. Issues such as high levels of organizational structures and unclear responsibilities have weakened nurses’ wellbeing at work increasing nurse turnover rate, leading nurses to change fields despite numerous improvement attempts in healthcare organizations’ operations. The aim of this thesis is to deepen understanding of the employee experience among nurses in the Helsinki and Uusimaa Hospital District (HUS). In the empirical part of the research, nurses are interviewed to comprehensively identify factors undermining employee experience. By delving into these factors, it is possible to determine what ultimately leads to increased turnover rates. The ultimate goal of this master’s thesis is to enhance nurses' employee experience, reduce turnover rates, and improve HUS's employer brand. The compiled theoretical material indicates a clear link between coordination and employee experience, and the combined impact of professional identities and organizational structures on employee experience is significant. The coordination challenges that most adversely affect employee experience relate to interaction between information flow and professional groups. Based on the research data, the most significant factors undermining nurses' employee experience relate to the absence of common understanding and operating methods among professional groups. The research findings provide clear indications of the positive effects of commonly agreed practicalities and goals on employee experience.

Viimeisten vuosien muutokset kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä on heikentänyt terveydenhuollon haasteita entistään. Ongelmat kuten korkean hierarkian organisaatiorakenteet ja epäselvät vastuualueet ovat lisänneet sairaanhoitajien vaihtuvuutta ja johtaneet sairaanhoitajien alanvaihtoon lukuisista terveydenhuollon organisaatioiden parannusyrityksistä huolimatta. Tämän diplomityön tavoitteena on syventää ymmärrystä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin (HUS) sairaanhoitajien työntekijäkokemuksesta. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa haastatellaan sairaanhoitajia, jotta työntekijäkokemusta heikentäviä tekijöitä voidaan tarkastella kattavammin. Näihin tekijöihin perehtymällä voidaan selvittää, mikä lopulta lisää sairaanhoitajien irtisanoutumismäärää. Työn perimmäisenä tavoitteena on parantaa sairaanhoitajien työntekijäkokemusta, vähentää irtisanoutumisia ja parantaa HUS:in työnantajamielikuvaa. Koottu teoreettinen aineisto osoittaa koordinaation ja työntekijäkokemuksen selkeän yhteyden, minkä lisäksi ammatti-identiteettien ja organisaatiorakenteiden yhteisvaikutus työntekijäkokemukseen todetaan merkittäväksi. Työntekijäkokemusta eniten heikentävät koordinaatiohaasteet liittyvät informaatiovirran sekä ammattiryhmien välisen vuorovaikutukseen ongelmiin. Tutkimusaineiston perusteella merkittävimmät sairaanhoitajien työntekijäkokemusta heikentävät tekijät liittyvät yhteisen ymmärryksen ja ammattiryhmien välisten toimintatapojen puutteisiin. Tutkimustulokset antavat selkeitä viitteitä yhdessä sovittujen toimintatapojen ja tavoitteiden työntekijäkokemusta parantavista vaikutuksista.
Description
Supervisor
Vuori, Timo
Thesis advisor
Vuori, Timo
Keywords
coordination, employee experience, public healthcare, occupational identity, organizational culture
Other note
Citation