Becoming adept in maneuvering within leadership

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-12-16
Department
Major/Subject
Organisation Design and Leadership
Mcode
SCI3094
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
85+6
Series
Abstract
In modern and continuously more complex and adaptive work organization environments, everybody may partake in leadership. In this kind of environment, the requirements for leadership are continually altering. Still, traditional leadership development interventions typically concentrate on universal leadership skills and methods that have limited applicability. This research illustrates how an alternative, holistically grounded leadership development intervention that applies social constructivist and critical perspectives, targeted towards higher education students is experienced and what traces students attribute to it when the experience has been meaningful. This research was carried out following the hermeneutic phenomenological methodology tradition. Seventeen students who underwent the Aalto University course Leading as Practice in the spring semester of 2020 were interviewed. The research is inductive, and the analysis was based on a process of iterative interpretation. In analyzing the traces left for the students, an abductive approach was applied, contrasting the participant depictions with critical management studies’ ideas for leadership development. The meaningful course experience consisted of five meaning structures: the experience of the content, the experience of the teaching methods, the experience of the social context, and the experience of the subjective orientation that together enabled the avenues for being struck. The attributed traces of the participants concentrated predominantly around relational leadership, moral activity, and reflexive thinking. After the course, the participants emphasized humane intents for collaboration, and communication, broadened perception on leadership and depictions of critical thinking as remains of the course. It has been proposed that reflexive leadership development becomes possible only after accumulating professional management experience. However, in this research, the participants elaborated on this kind of development, also in the cases where they still had scarce personal leadership experiences. Similar descriptive research has not been administered in a similar context. This research opens new ways to define leadership development and proposes alternative possibilities for higher education. If everyone involved partakes in leadership, then it is essential that university education prepares students to maneuver within leadership.

Moderneissa, eli aiempaa kompleksisemmissa ja joustavammissa työorganisaatiokonteksteissa kaikki saattavat osallistua johtamiseen. Tällaisessa ympäristössä vaatimukset johtamistaidoille muuttuvat jatkuvasti ympäristön muuttuessa. Kuitenkin perinteisissä yksilöille suunnatuissa johtamisen kehittämisen interventioissa usein keskitytään universaaleihin ja sovellettavuudeltaan rajallisiin johtamisen menetelmiin ja taitoihin. Tässä tutkimuksessa havainnollistetaan, miten lähtökohdiltaan holistisella, sosiaaliskonstruktiivisilla ja kriittisillä näkökulmilla toteutettu yliopistotasoinen, yksilölle suunnattu johtamisen kehittämisen interventio on koettu ja mitä vaikutuksia opiskelijat kokevat sen heille jättäneen, kun kokemus on ollut merkityksellinen. Tämä tutkimus toteutettiin hyödyntäen fenomenologis-hermeneuttista tutkimusperinnettä. Tutkimusta varten haastateltiin 17 opiskelijaa, jotka kävivät Aalto-yliopiston kurssin Leading as Practice kevätlukukautena 2020. Tutkimus on aineistolähtöinen, ja analysointitapa perustui aineiston iteratiiviseen tulkintaan. Opiskelijoiden kokemia vaikutuksia analysoitaessa hyödynnettiin abduktiivista lähestymistapaa, verraten opiskelijoiden kokemuksia aiempiin, kriittisen johtajuustutkimuksen kirjallisuudessa esitettyihin ajatuksiin johtajuuden kehittämisestä. Merkityksellisenä koettu kurssikokemus koostui viidestä merkityskokonaisuudesta: opetuksen kokemuksesta, subjektiivisen suuntautumisen kokemuksesta, sosiaalisen kontekstin kokemuksesta sekä sisällön kokemuksesta, jotka mahdollistivat väylät oivalluksien syttymiselle. Haastateltavien oivallukset keskittyivät pitkälti suhteisiin pohjautuvaan johtajuuteen, moraaliseen toimintaan ja refleksiiviseen ajatteluun. Kurssin vaikutuksina korostuivat ihmisläheiset yhteistyön ja kommunikaation aikomukset, laajentuneet käsitykset johtajuudesta sekä kriittisen ajattelun kuvaukset. Kriittisen johtajuuskoulutuksen kirjallisuudessa usein esitetään, että refleksiiviseen ajatteluun pohjautuva johtajuuden kehitys mahdollistuu vasta johtajuuskokemuksien kartuttua käytännön työssä. Kuitenkin tässä tutkimuksessa opiskelijat kuvasivat tällaista kehittymistä silloinkin, kun heillä oli vielä niukasti johtamiseen liittyviä omakohtaisia kokemuksia. Vastaavaa kuvailevaa tutkimusta ei ole aiemmin tehty samankaltaisessa kontekstissa. Tämä tutkimus avaa uusia näkökulmia johtajana kehittymisen määrittelyyn sekä opetukseen yliopistotasolla. Jos työelämässä kaikki osallistuvat johtajuuteen, on olennaista, että yliopisto-opinnot valmistavat opiskelijoita johtamisen piirissä navigoimiseen.
Description
Supervisor
Ylitalo, Jari
Thesis advisor
Kostamo, Tuukka
Keywords
critical management education, critical management studies, leadership development, leader development, emerging adulthood, higher education
Other note
Citation