Oppilaan kohtaaminen kuvataideopetuksessa taiteilija-opettajan näkökulmasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2018 Schuvaloff
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatus
Art Education
Language
fi
Pages
62 + 5
Series
Abstract
Opinnäytteeni tarkastelee vuorovaikutuksen merkitystä kuvataideopetuksessa. Viime aikoina niin keskusteluissa kuin uudessa opetussuunnitelmassa on noussut entistä suurempaan rooliin oppilaslähtöisyys ja dialogisuus opetuksessa. Tuoreet tutkimukset osoittavat myös empatialla olevan suuri merkitys oppimiseen. Tapa miten opettaja kohtaa oppilaan taidekasvatuksessa on merkityksellistä. Tutkielmani tavoitteena oli selvittää miten opettajan oma maailmasuhde määrittää tapaa, jolla hän kohtaa, käy dialogia ja on vuorovaikutuksessa opetustilanteessa oppilaan kanssa. Halusin kuulla näkemyksiä ja kokemuksia nimenomaan ihmisiltä, jotka sekä opettavat että tekevät taidetta itse ja siksi valitsin näkökulmaksi taiteilija-opettajuuden. Tutkielmani on rajautunut koskemaan vain aikuiskasvatusta. Työn teoreettinen viitekehys koostuu taidekasvatuksen teoriasta, kasvatustieteistä sekä filosofiasta. Etsin vastauksia kysymyksiini laadullisen tutkimuksen keinoin ja haastateltavina minulla oli neljä taiteilija-opettajaa. Haastatteluaineiston analyysissa käytin fenomenografista analyysia, jonka tavoitteena oli hahmottaa haastateltavieni käsityksiä oppilaan kohtaamisesta kuvataideopetuksessa. Aineistosta nousi esille se, että taiteilija-opettajien omat maailmasuhteet ja arvot heijastuvat vahvasti tapaan, miten he ovat vuorovaikutuksessa oppilaan kanssa.. Haastateltavat korostivat luottamuksen merkitystä opetuksessa, ja alleviivasivat dialogisuuden olevan lähtökohta opetustyössä. Tutkielmani vahvistaa näkemystä, että oppiminen on sitä syvempää ja perustavanlaatuisempaa, mitä syvempää vuorovaikutus on opettajan ja oppilaan välillä.

This thesis examines the importance of interaction in visual arts education. Recent discussions and the new curriculum emphasize the role of student-centred and dialogic approach in education. Recent studies also show that empathy plays a major role in learning. The way the teacher faces the student in art education makes a difference. The aim of this thesis was to find out how the teacher`s own world relationship determines the way he or she meets, dialogues and interacts with the student. I focused on the views and experiences of artist-teachers, i.e, people who both teach and make art themselves. The study is limited to adult education only. The theoretical framework of the study consists of the theory of art education, educational sciences and philosophy. I searched for answers to my research questions through qualitative research and conducted interviews with four artist-teachers. The interview material was analyzed using phenomenographic approach, which aimed at describing the variation in interviewees`perceptions and thoughts of encountering a student in visual art education. The analysis suggests that a teachers own world relationships as well as his or her values are strongly reflected in how he or she interacts with the student. The interviewees emphasized the importance of trust in teaching and underlined that dialogue is the starting point in teaching. The thesis supports the view that the deeper and more fundamental the learning is, the deeper the interaction between the teacher and the student.
Description
Supervisor
Pusa, Tiina
Thesis advisor
Pusa, Tiina
Keywords
taidekasvatus, kohtaaminen, dialogisuus, maailmasuhde, taiteilija-opettaja, taide
Other note
Citation