Data Modeling in Object-Relational DBMSs

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1998
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
Tik-106
Degree programme
Language
fi
Pages
71
Series
Abstract
Tässä työssä suunniteltiin ja sovellettiin työmenetelmiä tiedon mallintamiseen objekti-relaatio -tietokannoissa. Suunniteltavien työmenetelmien avulla pyritään saavuttamaan tietojärjestelmäprojektin mallinnusvaiheen systematisointi toistettavissa olevaksi toimintatavaksi sekä nopeuttamaan mallintajan oppimisprosessia. Työmenetelmien suunnittelun perustana käytettiin relaatiotietokannoissa sovellettuja työtapoja, joita edelleen kehittämällä ja täydentämällä pyritään objekti-relaatio -tietokantojen ominaisuuksien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Työn teoriaosassa tarkasteltiin tiedon relaatiomallinnusta sekä objekti-relaatio -tietokantojen mukanaan tuomia uusia käsitteitä ja ominaisuuksia. Työssä kiinnitettiin erityistä huomiota relaatiomallinnuksessa käytettyjä rakenteita korvaavien olio-ominaisuuksien esittelyyn ja sovelluskohteiden kartoitukseen sekä tapaan, jolla normaalimuotoja tulisi soveltaa objekti-relaatio -tietokannassa. Objekti-relaatio -tietokantojen ensimmäistä normaalimuotoa rikkovan perusluonteen vuoksi työssä ei aina pitäydytty muissakaan normaalimuodoissa, vaan normalisointi nähtiin eräänä mallinnustyötä helpottavana työvälineenä. Mallinnuksen lopputuloksena syntyvä tietokanta voi harkitusti poiketa normaalimuodoista. Valittujen näkökulmien pohjalta kehitettiin työvaiheistus ja vaihekohtaiset menetelmäohjeet. Kehitetyt työmenetelmät luovat lähtökohdan objekti-relaatio -tietokantojen hyödyntämiselle ohjelmistoprojekteissa. Työmenetelmien sisältämät kirjallisuudesta ja omaperäisestä kokemuksesta juurensa juontavat suositukset toimivat perusteluineen päätöksenteon tukena mallinnustyössä.
Description
Supervisor
Soisalon-Soininen, Eljas
Thesis advisor
Aholainen, Markus
Keywords
Other note
Citation