”Paremmalla ajattelulla parempaa työelämää - ytimenä välittämisen vipuvoima ja tahtomme hyvään” Systeemiälykkyys työyhteisön vuorovaikutuksessa ja osana työhyvinvointia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-11
Department
Major/Subject
Leadership and Knowledge Management
Mcode
SCI3078
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
fi
Pages
166 + 6
Series
Abstract
Tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa systeemiälyn merkitystä hierarkkisessa, turvallisuuskriittisessä julkishallinnon asiantuntijaorganisaatiossa. Organisaatiossa haluttiin selvittää, onko systeemiajattelun keinoin ja systeemiälyn viitekehyksen avulla mahdollista kuvata tutkimuskohteeksi valitun osaston työntekijöiden subjektiivisia kokemuksia työhyvinvointiinsa vaikuttavista tekijöistä. Professorien Raimo P. Hämäläisen ja Esa Saarisen v.2002 ensimmäistä kertaa esittelemällä systeemiälyn käsitteellä tarkoitetaan älykästä toimintaa, joka hahmottaa vuorovaikutuksellisia takaisinkytkentöjä sisältäviä kokonaisuuksia. Kun systeemiajattelu tyytyy kuvaamaan ilmiöitä ja muutoksia, niin systeemiäly puolestaan korostaa toiminnan soveltamista meneillään oleviin tilanteisiin. Systeeminen äly voidaan jakaa kahdeksaan osa-alueeseen, jotka ovat systeeminen havaitseminen, sanaton yhteys, ajattelevaisuus, rakentavuus, innostuva mieli, aikaansaavuus, viisas toiminta ja myönteinen asenne. Systeemiälyyn läheisesti kytkeytyviä käsitteitä ovat mm positiivinen psykologia, myötätuntoisuus ja hyvä elämä. Tämän laadullisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelminä käytettiin systeemiälyn arviointiin Aalto-yliopistossa kehitettyä itsearviointikyselyä ja teemahaastatteluja. Teemahaastatteluilla haluttiin korostaa tutkittavien roolia merkitystä luovana ja aktiivisena osapuolena. Verrattaessa saatuja tuloksia toisiinsa, havaittiin, että sekä kyselyjen että haastattelujen perusteella tutkitun osaston systeemiälyn merkittävimmiksi vahvuuksiksi henkilökohtaisella tasolla koettiin faktorit myönteinen asenne, aikaansaavuus ja viisas toiminta. Vastaavasti kolmeksi henkilökohtaisesti merkittävimmäksi kehittämiskohteeksi nousivat faktorit rakentavuus, sanaton yhteys ja ajattelevaisuus.

This study is the first to investigate the importance of systems intelligence (SI) in a hierarchical, safety-critical public administration expert organization. The aim of the research was to explore whether systems thinking and the SI framework could be adopted to describe the subjective experiences of employees in the selected department as subjects of research on factors affecting their occupational wellbeing. Professors Raimo P. Hämäläinen and Esa Saarinen introduced the concept of systems intelligence (SI) for the first time in 2002. SI is a construct defined as an individual’s ability to act intelligently within complex systems involving interaction and feedback. SI relates to our ability to act in systems and reason about systems in order to adaptively take productive action within and with respect to systems such as organizations, family and everyday life. When system thinking is confined to describing phenomena and changes, SI emphasizes the application of the activity to the current situation. SI can be divided into eight factors: Systemic Perception, Attunement, Reflection, Positive Engagement, Spirited Discovery, Effective Responsiveness, Wise Action and Positive Attitude. Concepts closely related to SI include positive psychology, compassion and good life. The data collection methods of this qualitative research were an inventory developed at Aalto University for measuring an individual's SI (a self-assessment questionnaire) and thematic interviews. Thematic interviews were conducted to emphasize the role of the interviewees as a creative and active agent in the research. Comparison of the results showed that both the polls and the interviews indicated the most important strengths of the personnel’s SI in the department to be Posi¬tive Attitude, Effective Responsiveness and Wise Action. Similarly, the three personally most significant development targets were the factors Positive Engagement, Attunement and Reflection.
Description
Supervisor
Saarinen, Esa
Thesis advisor
Saarinen, Esa
Peltola, Heikki
Keywords
systeemiäly, systeemiajattelu, positiivinen psykologia, työhyvinvointi, myötätunto, eudaimonia
Other note
Citation