Taajuusmuuttajan eristeisiin kohdistuvat rasitukset

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-05-18
Department
Major/Subject
Electrical Power and Energy Engineering
Mcode
ELEC3024
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
fi
Pages
48
Series
Abstract
Tässä työssä perehdytään taajuusmuuttajan kiinteisiin eristyksiin ja niiden ominaisuuksiin. Erityisesti tutkimuksen kohteena on erilaiset mittaustavat, joita sovelletaan tässä työssä monimutkaiseen laitteeseen. Mittauksia tehdessä pyritään havainnollistamaan eristeiden käyttäytymistä erilaisissa ympäristöolosuhteissa ja varmistamaan laitteelle riittävä sähkölujuus. Samalla yritetään havainnollistaa voiko eristeiden ikääntymistä selvittää erilaisilla mittaustavoilla ja tutkia teoreettisesti, miten eriste ikääntyy. Lisäksi työssä perehdytään standardien vaatimuksiin taajuusmuuttajissa ja eristeiden valintaperusteisiin. Mittaukset osoittautuvat toimiviksi ja tuloksien perusteella voidaan tehdä päätelmiä olosuhteiden ja ikääntymisen vaikutuksista ja todeta eristys riittäväksi eri ympäristöolosuhteissa. Myös erilaisia mittaustapoja täytyy käyttää, jotta eristyksen kuntoa voidaan arvioida kokonaisuudessaan.

In this thesis, the insulators of the frequency converter and their properties are studied. In particular, the research is concerned with the different measurement methods that are applied in this work on a complex device. Measurements are made to illustrate the behavior of insulators under different environmental conditions and to ensure sufficient electrical strength for the device. At the same time, an attempt is made to illustrate whether the aging of insulators can be measured with different methods and theoretically study how insulation is aging. In addition, the work deals with the requirements of standards in frequency converters and insulation selection criteria. Measurements were successful and based on the results conclusions can be made regarding the effects of conditions and aging, and establish sufficient insulation under different environmental conditions. Also, different measuring methods must be used to fully assess the condition of the insulation.
Description
Supervisor
Kyyrä, Jorma
Thesis advisor
Tervo, Hermanni
Keywords
frequency converter, insulation, insulation resistance, aging
Other note
Citation