Työeläkemaksun efektiivinen veroaste: dynaaminen malli

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Economics
Language
fi
Pages
58 + 5
Series
Abstract
Tutkielma käsittelee sitä, miten palkan perusteella määräytyvä työeläkemaksu vaikuttaa työn verotukseen. Analyysi perustuu työeläkemaksun vastineeksi syntyvän eläkelisäyksen nykyarvon las-kemiseen ja tämän avulla laskettuun ns. työeläkemaksun efektiiviseen veroasteeseen. Työeläkemaksun efektiivinen veroaste tarkoittaa työeläkemaksun nettomäärää palkkaan suhteutettuna sen jälkeen, kun maksun työeläkkeitä kasvattava vaikutus on huomioitu. Se kertoo, kuinka suuri osa työeläkemaksusta on veroa kunkin työntekijän kohdalla. Laskelmat osoittavat, että työeläkemaksun efektiivinen veroaste vaihtelee työntekijän iän, sukupuolen ja odotetun eläkelajin mukaan. Kolmen ja neljän prosentin diskonttokoroilla laskettuna työeläkemaksusta on veroa sitä suurempi osa, mitä nuorempi työntekijä on kyseessä. Esimerkiksi kolmen prosentin diskonttokorolla laskettuna 20-vuotiaan työntekijän työeläkemaksuun liittyvä efektiivinen veroaste on noin 7 prosenttia. Se tarkoittaa sitä, että kyseisen työntekijän maksamasta 20,6 prosentin työeläkemaksusta veroa on noin yksi kolmasosa, ja että kaksi kolmasosaa saadaan takaisin eläkelisäyksen muodossa. 60-vuotiaalle työntekijälle työeläkemaksun efektiivinen veroaste on -3 prosenttia, eli 10 prosenttiyksikköä pienempi 20-vuotiaan vastaavaan verrattuna. Negatiivinen efektiivinen veroaste tarkoittaa sitä, että työeläkemaksun vastineeksi kertyvän eläkkeen nykyarvo on työeläkemaksua suurempi. Naisten efektiiviset veroasteet ovat kolmen prosentin diskonttokorolla noin 4-5 prosenttiyksikköä miesten vastaavia matalampia kaikissa ikäluokissa, mikä tarkoittaa, että naisten maksamasta työeläkemaksusta pienempi osa on veroa miehiin verrattuna. Esimerkiksi kolmen prosentin diskonttokorolla työeläkemaksusta on 40-vuotiaalle naiselle veroa vain noin kymmenesosa, kun taas saman ikäiselle miehelle veroa on lähes kolmasosa. Ero johtuu siitä, että tilastollisesti naiset elävät miehiä pidempään, joten heille työeläkemaksun aiheuttama eläkelisäys on keskimäärin arvokkaampi. Mikäli työntekijä odottaa ansaitsevansa työuransa loputtua myös takuueläkettä tai kansaneläkettä, työeläkemaksu on hänelle muita korkeampi vero. Tämä johtuu siitä, että työeläkkeen kasvattaminen tarkoittaa samalla pienempää kansan- tai takuueläkettä. Takuueläkkeen saajan kannalta työeläkemaksu on kokonaan veroa, sillä hänen osaltaan työeläkemaksu ei kasvata tulevien eläkkeiden kokonaismäärää lainkaan.

This report studies the effective tax rates that are associated with mandatory pension insurance contributions in Finland, compares them between workers, and analyzes the possible labor taxation implications of pension insurance contributions in the Finnish economy. The effective tax rate of pension insurance contributions is the amount of net tax paid with respect to wage after taking into account the amount by which the payment increases future retirement benefits. The results essentially capture the extent of how much of the tax payment can be considered as tax by each worker. According to the analysis, the effective pension insurance tax rates vary across workers based on their age, gender and whether they expect to earn subsidized retirement benefits after their career. With discount rates of three and four percent, the effective pension insurance tax rates are generally lower for older workers compared to those of younger workers. For example, with a three percent discount rate, the effective pension insurance tax rate of a 20-year-old worker is about 7 percent, which means that roughly one third of the nominal payment of 20.6 percent can be considered as tax, while the present value of future retirement benefits generated are two thirds of the payment. To a 60-year-old worker, the effective pension insurance tax rate is -3 percent, which is roughly 10 percentage points below the effective tax rate of a 20-year-old. A negative effective tax rate means that the pension insurance contribution is considered to be a net subsidy rather than a tax, because the present value of future benefits exceed the original tax payment. For women, pension insurance tax rates are lower compared to those of men. With a three percent discount rate, men pay effectively 4-5 percentage points higher pension insurance tax rates. This means that on average, male workers consider the pension insurance contribution to be a higher tax compared to female workers. With a three percent discount rate, only one tenth of the pension income contribution is tax for a 40-year-old female, while for a male it is almost one third of the original payment. The differences between genders are due to different life expectancy statistics. Women live longer, which increases the expected value of retirement benefits with respect to those of men’s. In case the worker expects to earn national pension income or guaranteed pension income after retiring, they will effectively pay higher pension insurance tax rates than those who expect to earn pure work-related pension income. In such cases, the effective tax rates can be high, because accumulating work-related pension benefits is associated with a partial or full-amount reduction in these subsidized benefits.
Description
Thesis advisor
Määttänen, Niku
Keywords
työeläkemaksu, työeläkemaksun efektiivinen veroaste, nykyarvoinen eläkelisäys, työn verotus, työeläkkeen tuotto, Suomi, Finland
Other note
Citation