Managing emerging subgroup dynamics on key decision-making events in software startups

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-06-08
Department
Major/Subject
Leadership and Knowledge Management
Mcode
SCI3048
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
52 + 9
Series
Abstract
Startups have been a growing subject both in the academia and industrial world in the past years. More and more focus has been given to them, not least in terms of venture capital funding. The hype can be argued, but startups are, nevertheless, gaining a foothold both in employing talent and having an economic impact. Compared to large and established corporations, startups operate on an immensely faster and iterative cycle. Globally distributed teams are, today, the de facto modus operandi for large corporations to stay competitive in the globalizing markets. Similarly, startups also need to operate on a global level but have to do so much earlier in their lifecycle. Existing research has studied the effect and conflicts of globally distributed teams, and how they relate to subgroups. However, there is a gap in the literature on how the unique context of startups adopts to such circumstances. This thesis is focusing on studying what effects globally distributed teams, or in this case, the opening of the first offices abroad, have on fast-growing software startups and, in particular, what impact does the emerging subgroup dynamics have on key decision-making processes. The study relates its theory to social identity theory (Tajfel & Turner 1979). In addition, theory on entrepreneurship research and globally distributed teams is used. The study was conducted as a qualitative research, and it was based on three case studies. The case companies were selected based on their fit to the defined scope. The selected companies were all software companies that had raised venture capital and had recently established offices abroad from their home country. Two employees or founders per company were interviewed by a theme interview for the data gathering. The data analysis of the empirical research provided various different sets of generalized statements and direct quotes that were used in the findings. The chosen method was used because the respondents were agreed to be kept anonymous throughout the research. After conducting the analysis, the findings were discussed at a more general level to develop a framework for knowledge sharing and proposal on underlying subgroup dynamics. The findings propose that emerging subgroups do not have such a strong identity within employees or founders as compared to the startup company as a whole or to the team they are assigned to work in. However, when in significant decision-making events, there does arise interactions and behaviors within individuals that have attributes to social identity groups.

Startupit, eli aikaisen vaiheen kasvuyritykset, ovat viime aikoina kasvattaneet kiinnostusta niin tieteellisen tutkimuksen kuin teollisuuden puolella. Kasvuryityksiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota, ei vähiten riskisijoitusrahan muodossa. Tätä niin kutsuttua hypeä voidaan luonnehtia ja argumentoida monin tavoin. Voidaan myös sanoa varmaksi, että kasvuyritykset ovat merkittäviä sekä työpaikkojen luomisen että talouskasvun kannalta. Suuriin ja vakiintuneisiin yrityksiin verrattuna kasvuyritykset toimivat huomattavasti nopeammin ja iteratiivisemmin. Globaalit hajautetut tiimit ovat isoille yrityksille nykyään vakiintunut tapa toimia globaaleilla markkinoilla säilyttääkseen kilpailukykynsä. Myös kasvuyritysten on toimittava kansainvälisesti, mutta niiden on tehtävä tämä huomattavasti aikaisemmassa vaiheessa elinkaartaan. Nykyinen tutkimuskirjallisuus on tutkinut hajautettujen tiimien vaikutuksia ja niiden synnyttämiä konflikteja sekä sitä, kuinka ne vaikuttavat alaryhmien muodostumiseen. Kirjallisuudesta löytyy kuitenkin puutteita siitä, kuinka kasvuyritysten ainutlaatuinen konteksti vaikuttaa näihin tilanteisiin. Tämä diplomityö keskittyy tutkimaan mitä vaikutuksia globaaleilla hajautetuilla tiimeillä tai tässä tapauksessa ensimmäisten toimistojen avaamisella oman kotimaan ulkopuolelle on tietotekniikka-alan kasvuyritykselle. Erityisesti tutkitaan, miten alaryhmien dynamiikka (subgroup dynamics) vaikuttaa tärkeissä päätöksentekoprosesseissa. Tutkimus pohjautuu sosiaalisen identiteetin teorialle (social identity theory, Tajfel & Turner 1979), jonka lisäksi teoriaosuudessa käsitellään yrittäjyyttä sekä hajautettuja tiimejä. Tutkimusaineisto kerättiin laadullisilla teemahaastatteluilla ja se pohjautui kolmeen tapaustutkimukseen. Kohdeyritykset valittiin tutkimuksessa määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Yritykset olivat tietotekniikka-alan kasvuyrityksiä, jotka olivat keränneet riskisijoitusrahaa ja avanneet viime aikoina toimistoja kotimaansa ulkopuolelle. Kustakin kohdeyrityksestä haastateltiin kahta työntekijää tai yrityksen perustajaa. Empiirisen osuuden data-analyysi tuotti useita eri joukkoja yleistettyjä toteamuksia sekä suoria lainauksia, joita käytettiin tuloksissa. Näin meneteltiin, koska vastaajat haluttiin pitää anonyymeinä. Tulokset esiteltiin yleisemmällä tasolla ja luotiin viitekehys tiedon jakamiselle ja ehdotelma piilevien alaryhmien dynamiikoille. Tulosten mukaan alaryhmiin ei identifioiduta yhtä voimakkaasti kuin itse yritykseen tai ryhmään, johon henkilö on määrätty työskentelemään. On kuitenkin huomattava, että tärkeiden päätöksentekoprosessien aikana henkilöillä on vuorovaikutusta, joka osoittaa identifioitumista sosiaalisiin alaryhmiin.
Description
Supervisor
Järvenpää, Eila
Thesis advisor
Backman, Patrik
Keywords
software startup, lobally distributed teams, subgroup dynamics, group decision making, social identity theory
Other note
Citation