Kiinteistöjen arvopaperistaminen ja kiinteistösijoittaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
87
Series
Abstract
Suomalaiset kiinteistömarkkinat ovat mielenkiintoisessa tilanteessa. Yleisesti ottaen koko kiinteistöala on ammattimaistumassa. Ammattimaistumisella tarkoitetaan keskittymistä entistä enemmän itse kiinteistöihin ja niiden taloudelliseen merkitykseen. Kiinteistöjen käyttöä sijoituskohteena laajennetaan sekä kotimaisten että ulkomaisten toimijoiden taholta. Kiinteistöjen arvopaperistaminen on nykyaikaisen kiinteistösijoittamisen olennainen osa. Tämä työ tutkii suomalaisten kiinteistösijoitusmarkkinoiden käsityksiä ja mielipiteitä kiinteistöjen arvopaperistamisen suhteesta kiinteistösijoittamiseen. Työhön liittyvä tutkimustyö tehdään haastattelututkimuksena, jota täydentää kirjallisuustutkimus- ja teoriaosuus. Haastattelujoukko valittiin siten, että pystytään luomaan kattava läpileikkaus kiinteistösijoittamisen sidosryhmien mielipiteisiin ja uskomuksiin. Kiinteistöjen arvopaperistamisen tarkoituksena on parantaa kiinteistösijoituksen likvidiyttä ja selkeyttä. Arvopaperistamismuotoja on useita, kuten esimerkiksi rahasto- ja osakemuotoiset arvopaperistamiset. Nykyinen lainsäädäntömme mahdollistaa monipuolisten instrumenttien käytön arvopaperistamisessa. Kiinteistömarkkinat eivät ole kuitenkaan ottaneet kaikkia näistä instrumenteista yleiseen käyttöön. Työn tuloksena saatiin selville, että kiinteistöjen arvopaperistaminen on käyttökelpoinen kiinteistösijoittamisen muoto. Sen käyttöön liittyy kuitenkin joitakin ehtoja, kuten tiedonsaannin parantaminen. Myös koko kiinteistösijoittamisalan ja erityisesti kiinteistösijoitusyhtiöiden tulee keskittyä entistä enemmän toimimaan valitsemansa strategian mukaisesti. Alalle toivotaan myös lisää käyttökelpoista kiinteistömassaa sekä toimijoita.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Viitanen, Kauko
Keywords
real estate investment, kiinteistöösijoittaminen, securitisation, arvopaperistaminen, real estate markets, kiinteistömarkkinat, market analysis, markkina-analyysi
Other note
Citation