Advances in Mining Binary Data: Itemsets as Summaries

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2008-06-12
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
101
Series
TKK Dissertations in Information and Computer Science, 5
Abstract
Mining frequent itemsets is one of the most popular topics in data mining. Itemsets are local patterns, representing frequently cooccurring sets of variables. This thesis studies the use of itemsets to give information about the whole dataset. We show how to use itemsets for answering queries, that is, finding out the number of transactions satisfying some given formula. While this is a simple procedure given the original data, the task transforms into a computationally infeasible problem if we seek the solution using the itemsets. By making some assumptions of the structure of the itemsets and applying techniques from the theory of Markov Random Fields we are able to reduce the computational burden of query answering. We can also use the known itemsets to predict the unknown itemsets. The difference between the prediction and the actual value can be used for ranking itemsets. In fact, this method can be seen as generalisation for ranking itemsets based on their deviation from the independence model, an approach commonly used in the data mining literature. The next contribution is to use itemsets to define a distance between the datasets. We achieve this by computing the difference between the frequencies of the itemsets. We take into account the fact that the itemset frequencies may be correlated and by removing the correlation we show that our distance transforms into Euclidean distance between the frequencies of parity formulae. The last contribution concerns calculating the effective dimension of binary data. We apply fractal dimension, a known concept that works well with realvalued data. Applying fractal dimension dimension directly is problematic because of the unique nature of binary data. We propose a solution to this problem by introducing a new concept called normalised correlation dimension. We study our approach theoretically and empirically by comparing it against other methods.

Kattavien joukkojen louhinta on yksi suosituimmista tiedon louhinnan teemoista. Kattavat joukot ovat paikallisia hahmoja: ne edustavat usein esiintyviä muuttujakombinaatioita. kattavien joukkojen käyttöä koko tietokantaa kuvaaviin tarkoituksiin. Kattavia joukkoja voidaan käyttää Boolen kyselyihin vastaamiseen, ts. annetun Boolen kaavan toteuttavien tietuiden lukumäärän arviointiin. Tehtävästä tulee kuitenkin laskennallisesti vaativa, jos käytössä ovat vain kattavat joukot. Väitöskirjassa osoitetaan, että tietyin oletuksin ongelman ratkaisemista voidaan helpottaa käyttäen hyväksi tekniikoita, jotka perustuvat Markov-kenttiin. Väitöskirjassa tutkitaan myös miten kattavia joukkoja voidaan käyttää tuntemattomien joukkojen frekvenssin ennustamiseen. Varsinaisen datasta lasketun frekvenssin ja ennusteen välistä erotusta voidaan käyttää kattavan joukon merkitsevyyden mittana. Tämä lähestymistapa on itseasiassa tiedon louhinnassa usein toistuvan tärkeysmitan yleistys, jossa kattavan joukon tärkeys on sen poikkeama riippumattomuusoletuksesta. Väitöskirjan seuraava tutkimusaihe on kattavien joukkojen käyttö tietokantojen välisen etäisyyden määrittelemiseen. Etäisyys määritellään kattavien joukkojen frekvenssien erotuksena. Kattavien joukkojen frekvenssien välillä saattaa olla korrelaatiota ja eliminoimalla tämä korrelaatio työssä osoitetaan, että etäisyys vastaa tiettyjen pariteettikyselyiden välistä euklidista etäisyyttä. Väitöskirjan viimeinen teema on binääritietokannan efektiivisen dimension määritteleminen. Työssä sovelletaan fraktaalidimensiota, joka on suosittu menetelmä ja soveltuu hyvin jatkuvalle datalle. Tämän lähestymistavan soveltaminen diskreettiin dataan ei kuitenkaan ole suoraviivaista. Työssä ehdotetaan ratkaisuksi normalisoitua korrelaatiodimensiota. Lähestymistapoja tarkastellaan sekä teoreettisesti että empiirisesti vertailemalla sitä muihin tunnettuihin menetelmiin.
Description
Keywords
data mining, frequent itemset, boolean queries, safe projections, itemset ranking
Other note
Citation