On Hypercomplex and Time-Frequency Analysis

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2020-12-11
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
66 + app. 62
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 205/2020
Abstract
In this thesis we study two topics in harmonic analysis. In the first half we concentrate on Clifford analysis and, in particular, derive Cauchy-type formulas for certain regular functions. In the second half of this thesis we focus on time-frequency analysis and prove characterizations of properties quadratic time-frequency transforms. Clifford analysis is a branch of mathematical analysis applying Clifford algebras to study generalizations of complex analysis. These algebras are used to construct higher dimensional analogues to complex numbers. In this context the complex analytic functions are generalized to monogenic functions which are null-solutions of certain Cauchy-Riemann or Dirac operators. Many of the results in complex analysis may be translated into higher dimensions. However, these results depend on the choice of the operator defining the family of monogenic functions. We study the theory known as modified Clifford analysis. This theory is based on the modified Cauchy-Riemann operator which is closely connected to the hyperbolic space. Working in the Poincaré upper half-space model of hyperbolic geometry, we find the k-hyperbolic harmonic fundamental solutions. Using these solutions we also prove a Cauchy-type integral formula for k-hypermonogenic functions. In the second part of this thesis we focus on time-frequency analysis. The goal of this field of study is to find representations which combine the features of both the signal and its Fourier transform. Using time-frequency representations such as time-frequency transforms signals can be described and manipulated jointly in time and in frequency. If the signal is music, a time-frequency transforms acts as its mathematical musical score. We study quadratic time-frequency transforms which may be interpreted as time-frequency energy densities of a given signal. By the Heisenberg uncertainty relation, a signal cannot be perfectly localized in time and simultaneously have a definite frequency. This precludes the existence of a perfect time-frequency energy density. Nevertheless, such an energy density may be approximated in some sense using quadratic time-frequency transforms. We consider the Cohen class of covariant time-frequency transforms and prove characterizations of several properties linked to energy densities and transformations of signals. Most of these properties are characterized in terms of the quantization, the integral kernel and the evaluation at the time-frequency origin of the given transform.

Väitöskirjassa tutkitaan kahta harmonisen analyysin osa-aluetta. Ensimmäisessä osiossa keskitytään Cliffordin analyysiin ja johdetaan Cauchy-tyyppisiä kaavoja tietyille säännöllisille funktioille. Toisessa osiossa tutkitaan aikataajuusanalyysiä ja todistetaan neliöllisten aikataajuusmuunnosten ominaisuuksien karakterisointeja. Cliffordin analyysi on matemaattisen analyysin osa-alue, jossa tutkitaan kompleksianalyysin yleistyksiä Cliffordin algebroiden avulla. Näitä algebroita voidaan käyttää kompleksilukujen korkeampiulotteisina vastineina. Cliffordin analyysissä analyyttiset funktiot yleistetään monogeenisiksi funktioiksi, jotka ovat tiettyjen Cauchy-Riemannin tai Diracin operaattoreiden nollaratkaisuja. Useat kompleksianalyysin tulokset voidaan yleistää korkeampiin ulottuvuuksiin. Nämä yleistykset riippuvat kuitenkin valitusta operaattorista, joka määrittelee monogeeniset funktiot. Tutkimuksessa keskitytään teoriaan, joka tunnetaan yleisesti modifioituna Cliffordin analyysinä. Tämä teoria pohjautuu modifioituun Cauchy-Riemannin operaattoriin, joka on myös läheisesti kytköksissä hyperboliseen geometriaan. Tutkimuksessa johdetaan k-hyperbolisesti harmoniset perusratkaisut Poincarén ylemmän puoliavaruuden mallissa. Näitä ratkaisuja soveltaen todistetaan Cauchy-tyyppinen integraalikaava k-hypermonogeenisille funktioille. Väitöskirjan jälkimmäisessä osiossa tutkitaan aikataajuusanalyysiä. Aikataajuusanalyysin tavoitteena on kehittää signaaleille esityksiä, jotka yhdistävät sekä signaalin että sen Fourier-muunnoksen ominaisuuksia. Aikataajuusesitysten, kuten aikataajuusmuunnosten, avulla signaaleja voidaan kuvailla ja käsitellä yhteisesti sekä ajassa että taajuudessa. Jos signaali on musiikkia, aikataajuusmuunnos on sille eräänlainen matemaattinen nuottikirjoitus. Tutkimuksen pääpainona ovat neliölliset aikataajuusmuunnokset, jotka voidaan tulkita signaalien energiatiheyksiksi ajassa ja taajuudessa. Heisenbergin epätarkkuusperiaatteen mukaan signaali ei voi olla samalla täysin keskittynyt sekä ajassa että taajuudessa. Tästä johtuen täydellistä aikataajuusenergiatiheyttä ei ole olemassa. Energiatiheyttä voi kuitenkin approksimoida neliöllisillä aikataajuusmuunnoksilla. Tässä tutkimuksessa todistetaan sekä signaalien muunnoksiin että energiatiheysominaisuuksiin liittyviä karakterisointeja Cohenin luokkaan kuuluville kovarianteille aikataajuusmuunnoksille. Muunnosten ominaisuuksille johdetaan yhtäpitäviä ehtoja kvantisoinnin, integraaliytimen sekä aikataajuusorigoevaluaation suhteen.
Description
Supervising professor
Kinnunen, Juha, Prof., Aalto University, Department of Mathematics and Systems Analysis, Finland
Thesis advisor
Eriksson, Sirkka-Liisa, Dr., Helsinki University
Finland
Turunen, Ville, Dr., Aalto University, Finland
Keywords
Clifford analysis, hypermonogenic functions, Cauchy formula, hyperbolic geometry, time-frequency analysis, Cohen class, quadratic time-frequency transform, Cliffordin analyysi, hypermonogeeniset funktiot, Cauchyn kaava, hyperbolinen geometria, aikataajuusanalyysi, Cohenin luokka, neliöllinen aikataajuusmuunnos
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Sirkka-Liisa Eriksson, Heikki Orelma and Vesa Vuojamo. Generalized Hyperbolic Harmonic Functions in the Plane. In AIP Conference Proceedings, Volume 1648, 440007, 3 pages, April 2015.
    DOI: 10.1063/1.4912658 View at publisher
  • [Publication 2]: Sirkka-Liisa Eriksson and Vesa Vuojamo. Integral Kernels for k-hypermonogenic Functions. Complex Variables and Elliptic Equations, Volume 62, Issue 9, Pages 1254–1265, February 2017.
    DOI: 10.1080/17476933.2016.1250402 View at publisher
  • [Publication 3]: Heikki Orelma, Ville Turunen and Vesa Vuojamo. Time-Frequency Analysis in Rn. Submitted to a journal, 37 pages, September 2020
Citation