Laadunvarmistus tahtituotannossa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-01-22
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Building Technology (CIV)
Language
fi
Pages
62 + 1
Series
Abstract
Rakennustuotannon tuottavuuden kehitys on ollut haasteellista ja alalle on pyritty tuomaan ja kehittämään uudenlaisia toimintatapoja. Tuottavuuden lisäksi myös hyväksyttävän laadun tuottaminen on pitkäaikainen rakennusalan ongelma. Tahtituotanto on viime aikoina paljon esillä ollut ja nousevassa trendissä oleva tuotantoprosessi, jolla toivotaan olevan vaikutuksia moniin rakennusalalle juurtuneisiin ongelmiin. Uusiin tuotantomenetelmiin ja erityisesti tahtituotantoon liittyen on tehty paljon tutkimuksia, mutta näissä on keskitytty usein tahtituotannon suunnitteluun, soveltamiseen ja toteuttamiseen. Tutkimuksia laadunhallinnan metodeista tai toteutuksesta tahtituotannon yhteydessä ei juurikaan löydy. Diplomityössä tarkasteltiin laatua käsitteenä ja laadunhallinnan kehitystä rakennussalalla sekä erilaisten työmaan päätösten vaikutusta laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tahtituotannon aiheuttamia vaikutuksia tuotantoprosessiin, laadunvarmistukseen sekä lopputuotteen laatuun. Tutkimus pitää sisällään kirjallisen ja empiirisen osuuden. Empiirinen osuus toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa tutkittiin yhden hankkeen työntekijöiden kokemuksia tahtituotannosta ja laadunvarmistuksesta. Haastatteluiden avulla pyrittiin saamaan yleiskuva hankkeen eri organisaatioiden kokemuksista tuotantomenetelmän toimivuudesta sekä haasteista. Tutkimuksessa saadut tulokset saavat tukea kirjallisuudesta. Tahtituotannon käyttö parantaa tuotantojärjestelmää ja mahdollistaa laadukkaan tuotannon toteuttamisen. Laadunhallinnan järjestäminen osana tahtituotantoa vaatii kuitenkin uudenlaista ennakointia, järjestelmällisyyttä ja sitoutumista unohtamatta yhteistyötä ja toimivaa kommunikointia. Uudenlaiset menetelmät vaativat myös asennemuutosta aikataulutuksen ja resurssoinnin suhteen. Laatua korostava ja uudenlaiset prosessit hyväksyvä yhteistoiminnallinen kulttuuri vaatii aikaa muodostuakseen, koska avainhenkilöiden aiemmat kokemukset vaikuttavat sitoutumisen tasoon. Jatkotutkimuksissa tulisi perehtyä tahtituotannon konkreettisiin laatuvaikutuksiin sekä seurantaa tehostaviin sähköisiin työkaluihin.

The development of productivity in construction production has been challenging, and efforts have been made to bring and develop new operating methods to the sector. In addition to productivity, producing acceptable quality is a long-term problem in the construction industry. Takt production is a production process that has been featured a lot recently and is in an up-coming trend, which is hoped to have an impact on many problems rooted in the construction industry. A lot of research has been carried out in relation to new production methods and especially takt production, but these have often focused on the planning, application, and implementation of takt production. There are hardly any studies on quality management methods or implementation in the context of takt production. The thesis examined quality as a concept and the development of quality management in the construction industry, as well as the impact of various construction site decisions on quality. The goal of the research was to find out the effects of takt production on the production process, quality assurance and the quality of the final product. The research includes a literary and empirical part. The empirical part was carried out as a case study, which examined the experiences of one project's workers on takt production and quality assurance. With the help of the interviews, an overview of the experiences of the different organizations of the project regarding the functionality of the production method and the challenges was constructed. The results obtained in the study are supported by the literature. The use of takt production improves the production system and enables the implementation of high-quality production. However, organizing quality management as part of takt production requires a new kind of foresight, systematization, and commitment without forgetting cooperation and effective communication. New methods also require a change of attitude regarding scheduling and resourcing. A cooperative culture that emphasizes quality and accepts new types of processes requires time to form, because the previous experiences of key personnel affect the level of commitment. Further studies should investigate the concrete quality effects of takt production and new digital tools for enhanced monitoring.
Description
Supervisor
Seppänen, Olli
Thesis advisor
Riekki, Jaakko
Keywords
laatu, laadunvarmistus, laadunhallinta, lean, tahtituotanto
Other note
Citation