Helsingin kaupungin palvelutilojen sisäisen vuokran määritystavan arviointi ja kehitystarpeet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
55 + [3]
Series
Abstract
The Finnish municipalities often own the facilities they use for producing services. The premises are normally rented to the agencies that produce the service and they pay internal rent. The object of this research has been to examine the basics and the goals of the internal rent system in the city of Helsinki. The internal rent has been reviewed and its role in the strategy of the city has been investigated. The theory behind internal rent is examined based on existing literature. For the empiric part of this research ten people from different sub-organisations of the city of Helsinki have been interviewed. The internal rents in Helsinki have also been examined by calculating and comparing the existing and theoretical rent levels. The purpose of this research has been to deliver a compact report on the use and the determination of the internal rents in Helsinki. Helsinki uses a cost-based method in determining internal rents. The rent consists of parts based on capital costs and maintenance costs. The capital costs part consists of depreciation, interest and rent on and. The maintenance costs part is based on actual maintenance costs. The current internal rent system in Helsinki is working rather well but there is some need to improve the determination of the rent as well as the cooperation and interaction between the actors involved in internal renting. The lack of information and interaction between the actors has lead to confusion and misunderstandings concerning the internal rent. This in turn has lead to tension of some scale between these actors. The internal rents affect the use of premises used for producing services in a municipality, which is why improving the rent system is important and benefits the whole organization.

Suomalaiset kunnat omistavat usein itse tilat, joissa kunnan palveluita tuotetaan. Tällöin tilat ovat normaalisti vuokrattu palveluita tuottaville hallintokunnille ja tiloista peritään sisäistä vuokraa. Tässä tutkimuksessa on selvitetty ja arvioitu nykyisiä Helsingin kaupungin sisäisen vuokran määräytymisen perusteita ja tavoitteita, sekä tutkittu sisäisen vuokran roolia kaupungin strategian toteuttamisessa. Sisäiseen vuokraan liittyvää teoriaa on tutkittu kirjallisuusselvityksellä. Tutkimuksen empiiristä osuutta varten on haastateltu henkilöitä Helsingin kaupungin eri yksiköistä, sekä tutkittu vuokrien tasoa numeerisin menetelmin saatavilla oleviin kiinteistöjen arvotietoihin perustuen. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut tuottaa yhtenäinen raportti Helsingin kaupungin sisäisen vuokran määrityksestä sekä vuokrajärjestelmän käytännön toimivuudesta. Helsingin kaupungin sisäisen vuokran määritys perustuu poiston, koron ja maanvuokran muodostamaan pääomavuokraan sekä ylläpitokustannuksiin perustuvaan ylläpitovuokraan. Nykyinen sisäisen vuokran malli on pääpiirteissään toimiva, mutta vuokranmääritystä on mahdollista kehittää esimerkiksi vastaamaan paremmin todellisia kustannuksia. Sisäiseen vuokraan liittyy määrityksen ohella myös muita ongelmia. Vuokran osapuolien välillä vallitsee jännitteitä, jotka vaikuttavat vuokrajärjestelmän toimintaan. Tiedotus ja yhteistyö osapuolten välillä ovat olleet osin puutteellisia, minkä vuoksi vuokran määrityksen perusteita ja sisäisen vuokran tavoitteita ei aina ymmärretä. Sisäinen vuokraus vaikuttaa keskeisesti kaupungin palveluntuotannon toimintaan, minkä takia sisäisen vuokrauksen kehittäminen toimivaksi on kaikkien osapuolten kannalta hyödyllistä ja kaupungin palvelutoiminnan tehokkuuden kannalta tärkeää.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Siren, Martti
Keywords
internal rent, sisäinen vuokra, cost-based rent, Helsingin kaupunki, premises, palvelutilat, the city of Helsinki, toimitilat, municipalities, kustannusperusteinen vuokra, tilakeskus, tekninen arvo
Other note
Citation