Supporting Brand Identity with Supplier Choices: a Single Case Study on a Business-to-Business International Marketing Company

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorSalimäki, Markku
dc.contributor.advisorLeppälä, Pekka
dc.contributor.authorSärelä, Minna
dc.contributor.departmentTuotantotalouden laitosfi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorArtto, Karlos
dc.date.accessioned2020-12-05T14:45:09Z
dc.date.available2020-12-05T14:45:09Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractA brand communicates the identity of a company, product or service to its providers and customers. The true meaning of brands to business is that they create value - brand equity. Brand identity represents what the organization wants the brand to stand for. Brand image, on the other hand, is the brand's current associations. Outsourcing is a contractual agreement between the customer and one or more suppliers to provide services or processes that the customer is currently providing internally. The outsourcing process can be divided to four steps: internal benchmarking analysis, external benchmarking analysis, contract negotiation and outsourcing management. The external benchmarking analysis, then, includes supplier evaluation and selection. The selection criteria have to be put in place based on the situation and the company in question. Employees, as well as suppliers, constitute the interface between a brand's internal and external environments and can have a powerful impact on consumers' perceptions of the organization. Therefore, when choosing suppliers, it should be taken into account if they support the company's brand identity or not. Entre Marketing Ltd (Entre) is a Finnish company specialized in international marketing, and especially international business-to-business exhibitions. At the moment, Entre's brand identity is quite unclear and inconsistent. In this research, Entre's brand identity is formalized and a tool is developed with the value tree method to choose suppliers to Entre and to evaluate its current suppliers on how well they support Entre's brand identity.en
dc.description.abstractTuotteen, palvelun tai yrityksen brändi kertoo sen identiteetistä tuottajille ja asiakkaille. Brändien todellinen merkitys liiketoiminnalle on se, että ne luovat arvoa, jota sanotaan brändiarvoksi. Brändi-identiteetti kertoo, mitä organisaatio brändin takana haluaa brändin edustavan. Brändi-imago taas on sama kuin tuotteen, palvelun tai organisaation herättämät nykyiset assosiaatiot. Ulkoistaminen on asiakkaan ja yhden tai useamman alihankkijan välinen sopimus siitä, että alihankkija tuottaa palveluita tai prosesseja, jotka asiakas nykyisin tuottaa itse. Ulkoistamisprosessi voidaan jakaa neljään vaiheeseen: sisäinen benchmarking-analyysi, ulkoinen benchmarking-analyysi, sopimusneuvottelu ja ulkoistamisen johtaminen. Ulkoinen benchmarking-analyysi taas sisältää alihankkijoiden arvioinnin ja valinnan. Tässä arvioinnisa käytettävät kriteerit tulee valita tilanteen ja kyseessä olevan yrityksen tarpeiden mukaisiksi. Työntekijät, kuten alihankkijatkin, muodostavat kytköksen brändi-identiteetin ja brändi-imagon välille ja niillä voi olla voimakas vaikutus asiakkaan mielikuviin yrityksestä. Siksi alihankkijoita valitessa tulisi ottaa huomioon tukevatko ne yrityksen brändi-identiteettiä vai eivät. Entre Marketing Oy (Entre) on suomalainen yritys, joka on erikoistunut kansainväliseen markkinointiin ja etenkin kansainvälisiin yritysten päättäjille suunnattuihin messuihin. Tällä hetkellä sen brändi-identiteetti on melko epäselvä ja epäyhtenäinen. Tässä diplomityössä muotoillaan Entren brändi-identiteetti ja kehitetään sen pohjalta arvopuumetodilla työkalu, jonka avulla Entre voi arvioida ja valita alihankkijoita perustuen siihen, kuinka hyvin ne tukevat sen brändi-identiteettiä.fi
dc.format.extent105
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/96774
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120555608
dc.language.isoenen
dc.programme.majorTeollisuustalousfi
dc.programme.mcodeTU-22fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordbranden
dc.subject.keywordbrändifi
dc.subject.keywordbrand identityen
dc.subject.keywordbrändi-identiteettifi
dc.subject.keywordinternational marketingen
dc.subject.keywordkansainvälinen markkinointifi
dc.subject.keywordoutsourcingen
dc.subject.keywordalihankintafi
dc.subject.keywordsupplier choiceen
dc.subject.keywordalihankkijan valintafi
dc.titleSupporting Brand Identity with Supplier Choices: a Single Case Study on a Business-to-Business International Marketing Companyen
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_91063
local.aalto.idinssi38364
local.aalto.openaccessno
Files