Supporting Brand Identity with Supplier Choices: a Single Case Study on a Business-to-Business International Marketing Company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
105
Series
Abstract
A brand communicates the identity of a company, product or service to its providers and customers. The true meaning of brands to business is that they create value - brand equity. Brand identity represents what the organization wants the brand to stand for. Brand image, on the other hand, is the brand's current associations. Outsourcing is a contractual agreement between the customer and one or more suppliers to provide services or processes that the customer is currently providing internally. The outsourcing process can be divided to four steps: internal benchmarking analysis, external benchmarking analysis, contract negotiation and outsourcing management. The external benchmarking analysis, then, includes supplier evaluation and selection. The selection criteria have to be put in place based on the situation and the company in question. Employees, as well as suppliers, constitute the interface between a brand's internal and external environments and can have a powerful impact on consumers' perceptions of the organization. Therefore, when choosing suppliers, it should be taken into account if they support the company's brand identity or not. Entre Marketing Ltd (Entre) is a Finnish company specialized in international marketing, and especially international business-to-business exhibitions. At the moment, Entre's brand identity is quite unclear and inconsistent. In this research, Entre's brand identity is formalized and a tool is developed with the value tree method to choose suppliers to Entre and to evaluate its current suppliers on how well they support Entre's brand identity.

Tuotteen, palvelun tai yrityksen brändi kertoo sen identiteetistä tuottajille ja asiakkaille. Brändien todellinen merkitys liiketoiminnalle on se, että ne luovat arvoa, jota sanotaan brändiarvoksi. Brändi-identiteetti kertoo, mitä organisaatio brändin takana haluaa brändin edustavan. Brändi-imago taas on sama kuin tuotteen, palvelun tai organisaation herättämät nykyiset assosiaatiot. Ulkoistaminen on asiakkaan ja yhden tai useamman alihankkijan välinen sopimus siitä, että alihankkija tuottaa palveluita tai prosesseja, jotka asiakas nykyisin tuottaa itse. Ulkoistamisprosessi voidaan jakaa neljään vaiheeseen: sisäinen benchmarking-analyysi, ulkoinen benchmarking-analyysi, sopimusneuvottelu ja ulkoistamisen johtaminen. Ulkoinen benchmarking-analyysi taas sisältää alihankkijoiden arvioinnin ja valinnan. Tässä arvioinnisa käytettävät kriteerit tulee valita tilanteen ja kyseessä olevan yrityksen tarpeiden mukaisiksi. Työntekijät, kuten alihankkijatkin, muodostavat kytköksen brändi-identiteetin ja brändi-imagon välille ja niillä voi olla voimakas vaikutus asiakkaan mielikuviin yrityksestä. Siksi alihankkijoita valitessa tulisi ottaa huomioon tukevatko ne yrityksen brändi-identiteettiä vai eivät. Entre Marketing Oy (Entre) on suomalainen yritys, joka on erikoistunut kansainväliseen markkinointiin ja etenkin kansainvälisiin yritysten päättäjille suunnattuihin messuihin. Tällä hetkellä sen brändi-identiteetti on melko epäselvä ja epäyhtenäinen. Tässä diplomityössä muotoillaan Entren brändi-identiteetti ja kehitetään sen pohjalta arvopuumetodilla työkalu, jonka avulla Entre voi arvioida ja valita alihankkijoita perustuen siihen, kuinka hyvin ne tukevat sen brändi-identiteettiä.
Description
Supervisor
Artto, Karlos
Thesis advisor
Salimäki, Markku
Leppälä, Pekka
Keywords
brand, brändi, brand identity, brändi-identiteetti, international marketing, kansainvälinen markkinointi, outsourcing, alihankinta, supplier choice, alihankkijan valinta
Other note
Citation