Defining the role of walking in strategic level land use and transport planning - Lessons from the Nordics for the Helsinki region land use, housing and transport plan

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-10-18
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT)
Language
en
Pages
97+17
Series
Abstract
Walking is the oldest and most equal way to move for humans that provides multipurpose benefits related to health, well-being, environment and economy. The role of walking as a fundamental part of the transport system is evident, while all journeys begin and end with walking and furthermore, walking is a transport mode itself. Yet, even now, walking receives little attention in modern land use and transport systems planning. This study aims at filling a gap in scientific understanding and planning practice by examining how walking should be considered in strategic-level planning in the Helsinki region, more precisely in Regional Land Use, Housing and Transport Plan, MAL 2023. To answer the research questions, the thesis moves beyond passive examination of the current planning practices, and therefore, the methodology includes several stages that are created in close cooperation with different stakeholders and planning professionals with the help of a change-oriented design science approach. In practice, the thesis examines the current challenges and means of walking development in the Helsinki region in the workshop with local planning experts, by examining planning and policy practices in other Nordic capital regions (Oslo, Stockholm, Copenhagen) through planning document analysis and semi-structured interviews and by reflecting the results of previous steps and forming the final recommendations together with local experts in the second workshop. As an outcome, the thesis reveals challenges in developing walking in the Helsinki region and means to overcome these challenges. It also provides insights from the Nordic walking-related planning and policy practices. Based on the literature review, interviews, and workshops, the thesis provides recommendations for how to cover the needs of the walking measures in the next MAL 2023 plan. Thesis identifies development needs in terms of 1) strategic level goal setting and formulating the right political will, 2) creating a better knowledge base, planning processes and standards that recognize walking needs, 3) building more systematic monitoring practices, and 4) developing tools to affect the built environment. As a conclusion, this thesis suggests that the current planning practices need a large-scale paradigm shift from vehicle-oriented to people-oriented planning paradigm. To achieve this, walking and people should be recentred into our land use and transport planning practices.

Kävely on tasavertaisin tapa liikkua, jolla on monitahoisia etuja, jotka liittyvät terveyteen ja hyvinvointiin, ympäristöön ja talouteen. Kävely on olennainen osa liikennejärjestelmäämme, sillä jokainen matka alkaa tai päättyy kävelyyn, minkä lisäksi se on oma itsenäinen liikennemuotonsa. Kuitenkaan, vielä nykypäivänäkään kävelyä ei huomioida systemaattisesti nykyisissä maankäytön ja liikennejärjestelmien suunnittelukäytännöissä. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella kuinka kävely tulisi ottaa huomioon strategisen tason suunnittelussa, tarkemmin Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen, MAL 2023 suunnitelmassa. Tutkimusmetodina hyödynnettiin muutosperusteista designtutkimuksen lähestymistapaa (change-oriented design science approach), joka koostuu useista iteratiivisista vaiheista, jotka toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Helsingin seudun suunnittelijoiden kanssa. Käytännössä opinnäytetyö lähestyi aihetta tutkimalla muiden pohjoismaiden ja niiden pääkaupunkiseutujen (Oslo, Tukholma, Kööpenhamina) suunnittelu- ja politiikkakäytäntöjä suunnitteluasiakirjojen analyysin ja puolistrukturoitujen haastattelujen avulla sekä laatimalla suosituksia yhdessä Helsingin seudun asiantuntijoiden kanssa työpajojen avulla. Lopputuloksena opinnäytetyö tunnistaa kävelyn edistämisen suurimmat haasteet ja edistämisen keinot Helsingin seudulla. Lisäksi opinnäytetyö sisältää suosituksia siitä, miten kävely voitaisiin paremmin huomioida seuraavassa MAL 2023 -suunnitelmassa. Suositukset koostuvat neljästä teemasta, jotka koskevat 1) strategisen tason tavoitteiden asettamista ja oikean poliittisen tahtotilan luomista 2) paremman tietopohjan, suunnitteluprosessien ja standardien luomista, 3) systemaattisen seurantamenetelmän kehittämistä sekä 4) rakennettua ympäristöä koskevia toimenpiteitä. Johtopäätöksenä tämä opinnäytetyö osoittaa, että nykyiset suunnittelukäytäntömme tarvitsevat laajamittaista paradigman muutosta ajoneuvoihin keskittyvistä suunnittelukäytännöistä kohti ihmislähtöisiä käytäntöjä. Tämän saavuttamiseksi kävely ja ihmiset tulisi siirtää takaisin suunnittelun keskiöön.
Description
Supervisor
Mladenović, Miloš
Thesis advisor
Granberg, Mette
Keywords
walking, strategic level planning, pedestrian, transportation system, people-oriented paradigm
Other note
Citation