Barriers for increasing mobile phone penetration in emerging markets

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
89
Series
Abstract
Kehittyvillä markkinoilla markkinaolosuhteiden merkitys matkapuhelintiheyteen on suuri, sillä varallisuus on yleensä pieni. Diplomityön tavoitteena on määritellä tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat matkapuhelintiheyden kasvuun kehittyvillä markkinoilla. Tutkimus koostui 18 kehittyvästä markkinasta, joiden markkinaolosuhteet määriteltiin 17 tutkimusattribuutilla. Tutkimusattribuutit käsittelivät matkapuhelimia, operaattoreita ja markkinasäännöstelijöitä. Tutkimus suoritettiin haastatteluilla ja kirjallisuustutkimuksilla. Tutkimusattribuuttien tulokset pisteytettiin ja tuloksia verrattiin maiden matkapuhelintiheyden kehittyneisyyteen ja maan varallisuuteen. Tällä tavalla löydettiin maan matkapuhelintiheyden kannalta tärkeimmät tekijät. Tutkimuksen perusteella matkapuhelintiheyden kehitykselle tärkein yksittäinen tekijä on kilpailu. Kilpailulla on kaikkiin tutkimuksen osa-alueisiin positiivinen vaikutus ja ilman sitä matkapuhelintiheyden kasvu ei ole nopeaa. Tehokkaan kilpailun edellytyksenä on kilpailua vaaliva säännöstely ja kolme tai useampi markkinoilla toimivaa operaattoria. Ennalta maksettujen liittymien saatavuus on ehdoton edellytys pienituloisille. Todella tärkeäksi tekijäksi on muodostunut ennalta maksetun liittymän liittymätilin pienin lataussumma. Tämän summan tulee olla riittävän pieni, joka köyhillä mailla tarkoittaa jopa alle euron lataussummaa. Varsinaisten puhe- ja tekstiviestitariffien merkitys on oletettua pienempi. Tämä pitää paikkansa erityisesti korkeamman varallisuuden maissa. Matkapuhelinverkonpeiton tulee olla yli 60 %, jotta matkapuhelintiheys nousisi yli 5 %:n. Jotta matkapuhelintiheys nousisi yli 30 %:n, on verkonpeiton oltava yli 80 %:a. Muut tutkimuksesta saadut huomiot liittyvät säännöstelyyn. Tutkimuksen mukaan yhdysliikennemaksujen ei tarvitse perustua kustannuksiin. Puhelun maksutyypeissä molemmat CPP ja RPP antavat mahdollisuuden matkapuhelintiheyden kehitykseen. CPP:tä on yleisesti pidetty tehokkaampana, mutta tutkimuksessa RPP kuitenkin tuotti parempia tuloksia.
Description
Supervisor
Hämmäinen, Heikki
Thesis advisor
Viitanen, Mikko
Keywords
mobile phone density, matkapuhelintiheys, emerging markets, kehittyvät markkinat
Other note
Citation