Potential safety impacts of in-vehicle information services

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Liikennetekniikka
Mcode
Yhd-71
Degree programme
Language
fi
Pages
106
Series
Abstract
Työn tavoitteena oli arvioida tieliikenteen tietopalveluiden vaikutusmahdollisuuksia tieliikenteen turvallisuuteen. Arviointi suoritettiin siten, että tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin päätettäessä julkisen sektorin osallistumisesta tieliikenteen tietopalveluiden käyttöönottoon Suomessa. Tutkimuksen toissijaisena tavoitteena oli tutkia tietopalveluiden muita vaikutuksia mm. liikenteen sujuvuuteen, päästöihin ja kulkutavan valintaan. Arviointi kohdistui henkilöajoneuvon sisäisiin tietopalveluihin. Työn alussa kartoitettiin kirjallisuuden avulla tieliikenteen tietopalveluiden vaikutuksia selvittäneiden tutkimusten tuloksia. Tietopalveluiden määrällisiä turvallisuusvaikutuksia on maailmanlaajuisesti tutkittu erittäin vähän. Turvallisuusvaikutuksia on harvoin selvitetty, eikä mistään tutkimuksesta löydetty kattavaa turvallisuusarviointia. Vaikutusten määrällisen arvion määrittämiseksi toteutettiin Delfoi-tyyppinen asiantuntijakysely. Vaikutusarviointiin valittiin kolme erilaista palvelua: kelivaroituspalvelu, häiriövaroituspalvelu sekä reitti- ja palveluopastus. Vastaajia pyydettiin arvioimaan palvelujen käytöstä johtuvien toimintojen vaikutusten suuruuksia. Kysely toteutettiin kaksivaiheisena Internet-kyselyn. Kyselyyn vastasi 135 koti- ja ulkomaista asiantuntijaa. Asiantuntijakyselyn arvioiden toteutuessa kelivaroituspalvelu vähentää käyttäjiensä huonon kelin henkilövahinko-onnettomuuksia Suomessa 11-18 %, ja reitti- ja palveluopastus vähentää kaikkia henkilövahinko-onnettomuuksia muutaman prosentin (0,5-2,5 %). Jos kaikissa ajoneuvoissa olisi kyseiset palvelut, kelivaroituspalvelun avulla voitaisiin siten vähentää 87-137 ja reitti- ja palveluopastuksella 15-83 henkilövahinko-onnettomuutta vuosittain. Häiriövaroituspalvelu vähentäisi häiriöiden aikaisia henkilövahinko-onnettomuuksia noin 1 %, mutta häiriöiden pienestä määrästä johtuen palvelulla ei ole olennaista vaikutusta henkilövahinko-onnettomuuksien kokonaismäärään. Häiriövaroituspalvelun ensisijainen tehtävä onkin liikenteen sujuvuuden parantaminen. Työn tulosten perusteella suositellaan ajantasaisen kelivaroituspalvelun toteuttamista mahdollisimman kattavana Suomessa. Häiriövaroituspalvelua ei kannattane toteuttaa itsenäisesti pelkkien turvallisuusvaikutusten vuoksi, mutta se voisi toimia osana reitinopastusta. Reitti- ja palveluopastuksella on tulosten perusteella positiivinen vaikutus henkilövahinko-onnettomuuksien määrään, mutta palvelun toteutuksessa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kuljettajan kuormitus kasva liian suureksi palvelua käytettäessä.
Description
Supervisor
Ernvall, Timo
Thesis advisor
Kulmala, Risto
Keywords
traffic information, liikenteen tiedotus, IVIS, tietopalvelut, navigation, navigointi, traffic safety, liikenneturvallisuus, weather and road condition warning, kelivaroitus, incident warning, häiriövaroitus
Other note
Citation