Contents and Environment for a University Course on Computer animation and Modeling

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Informaatiotekniikka
Mcode
Tik-61
Degree programme
Language
en
Pages
133
Series
Abstract
Tietokoneanimaatiossa käytetään tietokoneistettuja menetelmiä liikkeen ja elämän synnyttämiseksi elottomiin kappaleisiin; sillä tuodaan aikaulottuvuus tietokonegrafiikkaan. Sen juuret ovat perinteisessä animaatiossa, mutta käytetyt tekniikat pohjautuvat algoritmeihin ja matemaattisiin malleihin. Tässä työssä luodaan kehykset ohjelmistotekniikan opiskelijoille suunnatulle opetusympäristölle. Työn kohteena oleva kurssi Tik-111.450 TKK:lla on suoraa jatkoa prof. James Hahnin animaatiokursseille George Washington-yliopistossa ja Tapio Takalan TKK:n animaatioseminaareille. Paikalliset olosuhteet määrittävät ja rajoittavat käytettävissä olevia työkaluja. Työssä esitellään teoreettiset perusteet tietokoneanimaatiosta ja mallintamisesta, analysoidaan olemassaolevia animaatiokursseja, luodaan joukko käytännön harjoitustehtäviä sekä kootaan ohjelmointiympäristö RenderMan Interface:n, C-kielen, AC3D-mallintajan sekä Blue Moon Rendering Tools-paketin avulla sekä luodaan animaatiorutiineja sisältävä apukirjasto. Muodostettu ympäristö mahdollistaa onnistuneesti alhaisen tason animaatioalgoritmien ohjelmoinnin pienten käytännön harjoitustehtävien muodossa.
Description
Supervisor
Simula, Olli
Thesis advisor
Takala, Tapio
Keywords
computer animation, tietokoneanimaatio, modeling, mallinnus, rendering, visualisointi, education, opetus
Other note
Citation