Riskienhallinta ja turvallisuuskoordinointi rautatiehankkeessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-10-30
Department
Major/Subject
Liikenne- ja tietekniikka
Mcode
R3004
Degree programme
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
47+4
Series
Abstract
Rakennusala on yksi vaarallisimmista teollisuudenaloista. Rakennuttajan toiminnalla on merkittävä vaikutus rakennustyömaan turvallisuuteen. Turvallisuuteen voidaan vaikuttaa myös hyvin toteutetulla riskienhallinnalla. Työssä toteutettiin kirjallisuustutkimuksen avulla yhtenäinen esitys siitä, kuinka riskienhallintaa ja turvallisuuskoordinointia tulisi julkisissa rautatiehankkeissa toteuttaa. Julkisten ratahankkeiden tilaajana toimivalla Liikennevirastolla on lukuisia aiheeseen liittyviä ohjeita, joista kokonaiskuvan saaminen voi olla haastavaa. Rautatiehankkeen kokonaisvaltainen riskienhallinta voidaan jakaa edelleen esimerkiksi hankkeen vaiheen mukaisesti hankeriskienhallintaan, suunnitteluvaiheen riskienhallintaan, rakentamisen aikaiseen riskienhallintaan sekä käytön aikaisten riskien niin kutsuttuun YTM-riskienhallintaan. Riskienhallinnan osa-alueet risteävät toisiaan ja niitä toteutetaan osittain samanaikaisesti. Tämän vuoksi riskienhallinnan suunnitelmallisuus on tärkeää. Turvallisuuskoordinaattori on rakennustyön turvallisuusasetuksen mukainen tehtävä, jossa toimiva henkilö vastaa rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteista. Rautatiehankkeessa turvallisuuskoordinaattorin vastuisiin kuuluu lisäksi liikenneturvallisuuteen ja riskienhallintaan liittyviä tehtäviä. Tutkimuksessa haastateltiin alan asiantuntijoita, joiden kokemusten perusteella kartoitettiin kuinka riskienhallintaa ja turvallisuuskoordinointia käytännössä toteutetaan. Lisäksi haastatteluiden avulla tunnistettiin haasteita ja epäkohtia, joihin esitetään ratkaisuita. Ratkaisuina syntyi yhteensä 14 ehdotusta sekä yksi malliasiakirja. Ehdotuksista tärkeimmät koskevat riskienhallinnan parempaa suunnittelua sekä riskienhallinnan ja turvallisuuskoordinoinnin parissa työskentelevien koulutusta.

Construction industry is one of the most dangerous industries. Owner’s acts have a significant impact on construction site safety. Well executed risk management also has an impact on construction site safety. The Finnish Transportation Authority has multiple directives on risk management and safety coordination, which makes it challenging to reach an overall picture on those subjects. This thesis constructs a uniform presentation of how risk management and safety coordination should be executed in public railway projects. The complete risk management process of a railway project can be divided based on the project phase. These phases may for example be project risks, planning risks, construction risks and operation phase risks (CSM). The fields of risk management cross each other and they are executed partly at the same time. That makes the planning of risk management process important. Safety coordinator is a role defined in the government decree on safety of construction. Safety coordinator is responsible for owner’s occupational safety obligations. In railway projects, safety coordinator is additionally responsible for some duties regarding railway safety and risk management. Interviews with railway industry professionals were used to gather information of how risk management and safety coordination are put into practice and what kind of challenges or drawbacks these practices have. All together 14 solutions and one model document were proposed to meet these challenges. The most important proposals cover better planning of the risk management process and training for those who work with risk management and safety coordination.
Description
Supervisor
Pellinen, Terhi
Thesis advisor
Sjöholm, Katri
Keywords
riskienhallinta, turvallisuuskoordinointi, rautatiehanke, turvallisuus
Other note
Citation