Suomen aromivahvennemarkkinoita koskeva markkinatutkimus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Teollisuuden kehittäminen ja johtaminen
Mcode
TU-117
Degree programme
Language
fi
Pages
61 + liitt. 4
Series
Abstract
Tutkimusongelma voidaan esittää seuraavin kysymyksin. Kuinka suuri on aromivahvennemarkkinoiden volyymi Suomessa? Ketkä ovat suurimpia aromivahventeiden toimittajia ja ketkä ovat tärkeimpiä käyttäjiä? Millaiset ovat lihanjalostajien aromivahventeiden käyttö- ja ostotottumukset? Millaisin kriteerein käyttäjät arvioivat aromivahventeiden toimittajia ja miten nykyiset toimittajat menestyvät tässä vertailussa? Millaisia tulevaisuuden näkymiä on aromivahvennemarkkinoilla? Aromivahventeita ovat natriumglutamaatti, hydrolysoitu vihannesproteiini, hiiva-autolysaatti ja hiivaekstrakti. Aromivahventeita käytetään lihanjalostusteollisuudessa lisäämään ja vahvistamaan lihan makua. Aromivahventeita käyttävät lihaa sisältävien elintarvikkeiden tuottajat. Tutkimuksen tulokset perustuvat suurelta osin lihanjalostusalan yrityksiltä kirjallisten kyselyjen ja puhelinhaastatteluiden avulla saatuihin tietoihin. Tutkimus kattaa 16 Suomen merkittävintä lihanjalostusyritystä. Näiden yritysten yhteenlaskettu osuus koko lihanjalostusteollisuuden markkinoista on yli 90 %. Tutkimuksen lähteenä on käytetty myös elintarvikeviraston tutkimuksia ja tullitilastoja. Tullitilastojen mukaan vuonna 1993 Suomeen tuotiin 130 000 kg natriumglutamaattia, joka on eniten käytetty aromivahvenne. Kansainvälisten tilastojen avulla voidaan arvioida, että Suomessa käytetään noin 300 000 kg aromivahventeita vuodessa. Suurin osa aromivahventeista myydään Suomessa maustetalojen kautta. Maustetalot valmistavat lihanjalostajayritykselle valmiita seoksia mausteista ja aromivahventeista. Vain suurimmat lihanjalostusalan yritykset ostavat osan käyttämistään aromivahventeista sellaisenaan. Esimerkiksi natriumglutamaatista noin 20 % ostetaan muutoin kuin maustesekoituksissa. Suomalaiset lihanjalostusyritykset vaikuttavat tämän tutkimuksen valossa hyvin tyytyväisiltä maustetaloilta saamaansa palveluun. Samoin yritykset pitävät toimintansa kannalta valmiiden maustesekoituksien ostamista käytännöllisenä ratkaisuna. Tulevaisuudessa saattaa osa hydrolysoidun vihannesproteiinin käyttäjistä siirtyä käyttämään soijaproteiinia. Samoin useat yritykset tutkivat vaihtoehtoja natriumglutamaatin käytölle. Hiivaekstrakti tullee kasvattamaan markkinaosuuttaan niin hydrolysoidun vihannesproteiinin kuin natriumglutamaatinkin käytön vähenemisen myötä.
Description
Supervisor
Kauranen, Ilkka
Thesis advisor
Harkki, Anu
Keywords
Other note
Citation