Calculation of solubilities of liquid mixtures

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Kemian laitetekniikka
Mcode
Kem-42
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 82 s. + liitt. 20
Series
Abstract
Työn tarkoituksena on tarkastella isobuteenin dimerointiprosessin reaktioseoksen neste-nestetasapainoa. Tavoitteena on määrittää malli neste-nestetasapainolle sekä selvittää olosuhteet, joissa seoksessa esiintyy kaksi nestefaasia. Malli ja olosuhteet on määritetty kirjallisuuden mittaustiedon avulla. Edelleen työssä on tarkasteltu dimerointiprosessissa käytettävän tert-butyylialkoholin (TBA) hajoamisreaktiota veden muodostumisen kannalta. Työn kirjallisuusosassa on esitetty dimerointiprosessin prosessikuvaukset, TBA:n merkitys prosessissa sekä faasitasapainojen laskentaa. Erityisesti on kiinnitetty huomioita monikomponenttineste-nestetasapainojen laskentaan soveltuviin aktiivisuuskerroinmalleihin. Lisäksi kirjallisuusosassa on käyty läpi kirjallisuuden neste-nestetasapainotieto dimerointiprosessin komponenttien välillä. Työn soveltavassa osassa on tarkasteltu mallien määrittämistä mittaustiedosta yleisesti. Erityisesti on kiinnitetty huomiota mallien määrittämisessä käytettäviin kohdefunktioihin sekä mallien vuorovaikutusparametrien määrittämisen käytännön ongelmiin. Varsinaisina malleina toimivat NRTL-, UNIQUAC- ja T-K Wilson aktiivisuuskerroinmallit. Näille aktiivisuuskerroinmalleille on määritetty seoksen komponenttien väliset vuorovaikutusparametrit. Saatujen parametrien avulla on laskettu olosuhteita, joissa erillisen vesifaasin syntyminen voidaan estää. Työn soveltavassa osassa on lisäksi tutkittu LLE-UNIFAC-menetelmän soveltuvuutta tutkittujen nesteseosten faasitasapainojen ennustamiseen. Yleisesti ottaen voitiin todeta, että tämä ei ollut kovin hyvä menetelmä tutkituille seoksille. Lisäksi työn soveltavassa osassa on määritetty TBA:n hajoamisreaktion (isobuteeniksi ja vedeksi) tasapainovakio lämpötilan funktiona aktiivisuuksiin perustuen, jolloin sitä voidaan yleispätevästi käyttää seoksessa TBA:n hajoamisen vaikutuksesta syntyvän veden määrän laskemiseen.
Description
Supervisor
Aittamaa, Juhani
Thesis advisor
Keskinen, Kari I.
Keywords
Other note
Citation