Qualification of NDT systems for in-service inspections of nuclear power plant pressure vessels

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Koneenrakennuksen materiaalitekniikka
Mcode
Kon-67
Degree programme
Language
fi
Pages
102
Series
Abstract
Tämän opinnäytteen tavoitteena on määritellä NDT-järjestelmien eurooppalaisen pätevöintitavan vaatimukset ja niiden toteutettavuus käytännössä sekä selvittää mahdollisuudet koekappaleissa käytettävien vikojen valmistukseen. Pätevöintivaatimusten selvittäminen tehtiin kirjallisuustutkimuksena. Teoriaosuudessa esitetään viranomaisten ja luvanhaltijoiden työryhmien valmistelemien asiakirjojen vaatimukset. Lisäksi esitetään lyhyesti ASME Code, Section XI pätevöintivaatimukset sekä vertaillaan sen ja eurooppalaisen pätevöintitavan suurimpia eroja. Pätevöinti eurooppalaisen pätevöintitavan mukaan koostuu teknisistä perusteluista ja käytännön kokeista. Teknisillä perusteluilla tarkoitetaan sitä todistusaineistoa, joka tukee NDT-menetelmän, käytännön kokeiden laajuuden, koekappaleiden ja niissä olevien vikojen valintaa sekä selvittää tarkastuskohteen asettamia rajoituksia. Käytännön kokeilla osoitetaan valitun menetelmän ja henkilöstön suorituskyky vaadittavien vikojen havaitsemisessa ja määrittämisessä käyttämällä teknisissä perusteluissa esitettyjä koekappaleita. Pätevöinnin keskeisimpinä vaatimuksina voidaan pitää käytännön kokeissa käytettävissä koekappaleissa olevien vikojen edustavuutta verrattuna todellisiin vikoihin, koska käyttämällä todellisuutta vastaavia vikoja pystytään osoittamaan tarkastusmenetelmän todellinen suorituskyky vaadittavien vikojen havaitsemisessa ja määrittämisessä. Tekniset perustelut ovat myös pätevöinnin keskeisimpiä vaatimuksia, koska niissä perustellaan valittujen vikojen ja menetelmän käyttö. Ydinvoimalaitosten perus- ja määräaikaistarkastuksissa käytettävien tarkastusmenetelmien pätevöinnistä on Suomessa aikaisemmin tehty yksi tutkimus, joka käsitteli ASME Code, Section XI Appendix VIII:n ja VII:n mukaisia vaatimuksia. Koekappaleissa käytettävien vikojen valmistettavuutta tutkittiin työn kokeellisessa osuudessa. Säröjen valmistusmenetelmäksi valittiin terminen väsytys. Kyseistä laitteistoa ei ole aikaisemmin käytetty säröjen valmistukseen. Kokeellisessa osuudessa suoritetut kokeet osoittivat, että käytetyllä laitteistolla saadaan aikaiseksi säröjä, joiden ominaisuudet vastaavat käytössä syntyneiden säröjen ominaisuuksia ja jotka näin ollen soveltuvat käytettäväksi pätevöintikoekappaleissa. Säröille suoritettujen ultraäänitarkastusten epäonnistuminen koon määrityksessä osoittaa, että pätevöittäminen on perusteltua. Pätevöittämiselle NRWG.n edellyttämien vaatimusten mukaan ei löytynyt teknisiä esteitä.
Description
Supervisor
Hänninen, Hannu
Thesis advisor
Valkeajärvi, Olavi
Kauppinen, Pentti
Keywords
Other note
Citation