The crater lake project

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Valokuvataiteen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
57 + 11
Series
Abstract
Taiteen maisterin opinnäytteeni ‘The Crater Lake Project‘ koostuu taiteellisesta ja kirjallisesta osasta. Taiteellinen osa on samanniminen video-, ääni- ja veistosinstallaatio, joka oli osana vuosikurssini yhteisnäyttelyä ‘Unfold‘ Suomen valokuvataiteen museolla talvella 2020. Opinnäytteen teksti tarkastelee installaationi tekoprosessia ja teemoja sekä niiden ilmenemistä nykyvalokuvataiteessa. Hyödynnän tekstissäni taideteoriaa sekä painettuja ja painamattomia lähteitä, jotka liittyvät kraatterijärviin ja ufoilmiöihin, lehtiartikkeleita sekä kaunokirjallisuutta. Meteoriittien maahansyöksymisten synnyttämien kraatterijärvien inspiroima projekti jatkuu edelleen. Opinnäytteessäni tuon esiin itäsuomalaisella kraatterijärvellä ilmenevän paranormaalin valoilmiön ‘Paasveen pirun’. Oma kokemukseni pirun videoimisesta kameralla on kraatterijärviprojektini lähtökohta. Tapahtuma herätti kiinnostukseni laajemmin kraatterijärviin ja niihin liittyviin luonnonilmiöihin, tieteelliseen tutkimukseen sekä kansantarinoihin, joita haluan taiteeni kautta tuoda esiin. Tekstissä kirjoitan työskentelymatkoistani viidelle kraatterijärvelle Suomessa, Virossa ja USA:n Oregonissa aikavälillä 2017–2019. Fakta ja fiktio, tieteellinen, taiteellinen ja henkilökohtainen kiinnostus sekä kokemus nivoutuvat yhteen kraatterijärviprojektissani. Opinnäytteessäni tarkastelen tiettyjen valoufoiksi kutsuttujen luonnonilmiöiden ja valokuvan, sekä sen todellisuusväitteen, välistä suhdetta. Peilaan ajatuksiani kuvataiteilija Tuula Närhisen teksteihin luonnonilmiöiden valokuvaamisesta sekä esiin tuomisesta taiteen ja tieteen kuvien keinoin. Nämä keinot voivat poiketa paljonkin henkilön omasta luontokokemuksesta, mutta voivat myös rikastuttaa sitä. Opinnäytteeni kantavana ajatuksena on kunnioittaa luonnon monimuotoisuutta selittämättömine valoilmiöineen ja unohdettuine kansantarinoineen. Taiteellisessa opinnäytteessäni luon tarinoita kraatterijärvistä sekä visuaalisesti että äänen kautta. Hyödynnän tässä paljon kameraa, sillä koen sen vaikuttavan ihmisen käsitykseen todellisuudesta ainutlaatuisella tavalla. Samasta syystä kamera voi olla myös vaarallinen väline luontokäsityksen rakentumisessa. Tekstissäni tarkastelen myös, kuinka rajoittavaksi koen valokuvan kraatterijärviprojektissani, mistä syystä installaationi koostuukin videosta, äänestä sekä veistoksesta. Opinnäytteessäni on yhteyksiä toisaalta esoterian ja nykytaiteen väliseen, toisaalta nykytaiteessa esiintyvään keskusteluun luonnontieteiden ja kuvataiteen välillä. Pohdintani kameran todistusvoimasta selittämättömien luonnonilmiöiden vangitsemisessa liittää opinnäytteeni valokuvateoreettisen keskustelun sekä ufovalokuvista käytävän keskustelun piiriin. Tekstini lopussa laajennan opinnäytteeni sivuamaan kysymyksiä myös kosmisesta maailmankaikkeudesta, jonka mysteerejä kraatterijärvet minulle symboloivat.

My thesis ‘The Crater Lake Project‘ consists of an artistic and a written part. The artistic part is a video, sound and sculpture installation of the same name. The installation was part of a group exhibition called ‘Unfold‘ at the Finnish Museum of Photography in the winter of 2020. The written part examines the process and themes of my installation, reflecting them with contemporary photography. In my text I utilise art theory, printed and non-printed references on crater lakes and UFO phenomena, magazine articles, and fiction. The project, inspired by crater lakes created by meteorite landslides, is still ongoing. In my thesis, I highlight the paranormal light phenomenon ‘Devil of lake Paasvesi’ that occurs at a crater lake in eastern Finland. My own experience of filming the devil with a camera was the starting point for my crater lake project. The event sparked my wider interest in crater lakes and related natural phenomena, scientific research, and folk tales that I want to introduce through my art. In the text, I write about my trips to five crater lakes in Finland, Estonia and Oregon in the USA during the period 2017–2019. Fact and fiction as well as my scientific, artistic and personal interest and experiences are intertwined in my crater lake project. In my thesis, I look at the relationship between certain natural phenomena, such as UFO lights, and photography with its truth claim. I reflect my thoughts on texts by visual artist Tuula Närhinen about photographing natural phenomena and introducing them through photographs via art and science. The means of art and science can differ a lot from a person’s own nature experience, but they can also enrich it. Respecting nature's diversity with its unexplained light phenomena and forgotten folk tales is the main idea of my thesis. In the artistic part of my thesis, I create stories about crater lakes both visually and through sound. I make use of the camera here because I feel it affects a person’s perception of reality in a unique way. For the same reason, the camera can also be a dangerous tool in building an understanding of nature. I find photography to be restrictive in my crater lake project, which is why my installation consists of video, sound, and sculpture. In my thesis there are connections between esoteric and contemporary art on the one hand, and the conversation between natural sciences and visual arts on the other. My reflection on the probative power of the camera in capturing natural phenomena connects my thesis to theoretical discussions on photography as well as discussion of UFO photography. At the end of my text, I expand my thesis to include questions about the cosmic universe, the mysteries of which are symbolized to me by crater lakes.
Description
Supervisor
Kella, Marjaana
Thesis advisor
Weselius, Hanna
Kella, Marjaana
Keywords
valokuva, valokuvataide, todellisuusväite, kraatterijärvi, meteoriitti, luonnonilmiö, tiede, esoteria
Other note
Citation