Tilintarkastusvirheen vaikutus tilintarkastajan ansiokehitykseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2013
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
83
Series
Abstract
TUTKIMUKSEN TAVOITE Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten tilintarkastajien tekemistä virheistä seuranneet Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan (TILA) antamat sanktiot, huomautus, varoitus ja hyväksymisen peruminen, vaikuttavat tilintarkastajien ansiokehitykseen. Aiheesta ei ole aiemmin tehty tutkimusta, joten tutkimus tulee antamaan uutta tietoa sanktioiden taloudellisesta merkityksestä tilintarkastajan uraan. TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTO Tutkimuksen aineistona on Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnalta saadut tiedot tilintarkastuslautakunnan antamista varoituksista ja huomautuksista sekä Valtion tilintarkastuslautakunnan vahvistamista hyväksymisen perumisista, jotka ovat kohdistuneet tilintarkastajaan. Aineisto käsittää vuodet 2000 - 2012. Näiden tietojen pohjalta on kerätty Verohallinnolta tiedot kyseisten henkilöiden verotettavista tuloista. Tutkimushypoteesin testaamiseen käytetään kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä, joissa tilastollisten monimuuttujamenetelmien avulla tarkastellaan sanktioiden vaikutuksia tilintarkastajien ansiokehitykseen sanktion saamisen jälkeen. TULOKSET Tutkimuksessa havaittiin, että sanktion, huomautus, varoitus ja hyväksymisen peruminen, saaneiden tilintarkastajien ansiotulot ovat lähtökohtaisesti huomattavasti alhaisemmalla tasolla kuin sanktion välttäneiden tilintarkastajien ansiotulot. Sanktion saamisen ei kuitenkaan havaittu laskevan tilintarkastajan ansiotuloja sanktion saamisen jälkeen. Näin ollen Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan antamilla sanktioilla ei olisi vaikutusta tilintarkastajan ansiokehitykseen.
Description
Keywords
Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (Finnish Chamber of Commerce’s Auditing Board), tilintarkastus (audit), tilintarkastusvirhe (audit failure), tilintarkastuksen laatu (audit quality), tilintarkastajan maine (auditor reputation)
Other note
Citation