In Between, Color, Object - Välissä, Väri, Muoto

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
fcd
Language
fi
Pages
90
Series
Abstract
Tämä maisterin opinnäytetyö on taiteellinen tutkielma henkilökohtaisesta havaintokokemuksesta vaatesuunnittelun prosessissa. Työ on kaksiosainen: se sisältää produktiivisen ja teoreettisen osion. Produktiivinen osio käsittää seitsemän asukokonaisuuden malliston suunnittelun ja lopullisen kokonaisuuden, joka reflektoi teoreettisessa osuudessa käsiteltyjä teemoja. Teoreettinen osio peilaa vastaukset opinnäytteen tekijän havaintokokemuksiin geometrisista perusmuodoista, väreistä ja liikkeestä kokeelliseen ”vaatteen” suunnittelussa. Kokonaisuudessaan työ etsii mahdollisia uusia luovia ratkaisuja vaatesuunnittelun kentällä. Opinnäytteessä ”vaate” ilmaistaan lainausmerkeissä, sillä sitä käsitellään abstraktina kappaleena. Opinnäyte painottuu taiteelliseen produktiiviseen osuuteen. Se on prosessi, jonka aikana tekijä perehtyy moniulotteiseen analyyttiseen havaintoon, geometrisiin perusmuotoihin, väreihin, ja liikkeeseen. Havaintokokemus on henkilökohtaista pohdintaa, mitä tukevat muotoilu- ja taidehistorian kautta saksalaisen taidekoulun Bauhausin periaatteet ja tutkimusmetodit, sekä siellä vaikuttaneet henkilöt. Opinnäytteessä lukijalle selviää Bauhausin lisäksi ”vaatteen” muodon tutkimisen keinot kehon ja liikkeen kautta sekä värien analyysit, joihin ovat vaikuttaneet Johann Wolfgang von Goethe, Josef Albers ja Johannes Itten. Liikkeen merkitystä käsitellään Oskar Schlemmerin ja hänen keksimänsä Triadic Balletin kautta. Opinnäytteen käytännön tulos on puettavien kappaleiden vaatemallisto, jonka lähtökohtana toimi vaatteen uusin ajattelu käsiteltyjen teemojen myötä. Malliston asukokonaisuudet ovat rakentuneet kappalemaisella ajattelulla, missä ei tutkita itse ”vaatetta”, vaan ainoastaan geometrisia kappaleita, muotoa, väriä ja liikettä, jotka vaikuttavat sen suunnitteluun. Teoreettinen osuus kattaa tutkimuksellisen havaintokokemuksen lähdemateriaalista, jonka aikana esitellään erilaisia tutkimusmenetelmiä, tekijän omaa sekä historiasta tullutta kuvamateriaalia, jotka ovat auttaneet havainnollistamaan tutkimustyötä. Kirjallinen tutkielma on jaettu omiin osioihinsa, joissa jokaisessa eritellään tutkimuksen syy- ja seuraussuhteet. Työn aikana esitellään muotoiluun vaikuttavia perustavanlaatuisia kysymyksiä suunnittelusta. Opinnäytteen prosessin aikana käsitellyt ratkaisut kysymyksiin ovat edistäneet ja monipuolistaneet luovan ajatteluni kehittymistä. Itse tehdyn taustatutkimuksen sekä kuvamateriaalin analysointi, luonnostelun, sekä lopulta asukokonaisuuksien valmistaminen on laadukasta prosessin kuvaamista. Tämä puolestaan on auttanut minua ymmärtämään suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä. Opinnäytteessä esitellyt havainnot ja johtopäätelmät kannustavat suunnittelijoita lähestymään muotoilua sekä taiteita praktisen tutkimisen kautta. Maisterin opinnäytteeni perustuu luovaan prosessiin ja visuaaliseen kommunikointiin teorian ja praktiikan yhtymäkohtien välillä. Se painottaa oman kokemuksen tärkeyttä olemassa olevan teorian rinnalla. Työni lopputulos on vaatemallisto, joka syventyy kysymyksiin vaatesuunnittelun perusteiden saralla ja jossa tutkin havaintokokemukseni merkitystä kokeellisessa tavassani suunnitella.

This master’s thesis is an artistic exploration of a personal experience in the process of clothing design. The work is divided into two parts: a productive and a theoretical part. The productive part is a collection of seven outfits which all ensembles the reflection on the author’s own perception to geometrical basic shapes, colors and movement in experimental clothing design. The work seeks potential new creative solutions in the field of clothing design. In the thesis, the “clothing” is expressed in quotation marks because the clothing is treated as an abstract entity. The emphasis of the thesis is on the artistic productive part. It is a process during which the authors delve into analytical observation of geometric basic shapes, colors and movement. The observation experience is a personal reflection supported by the principles and research methods of the German art school Bauhaus, as well as the individuals who influenced it. In addition to Bauhaus, the thesis explores the methods of studying the form of “clothing” through the body and movement, as well as the analysis of colors influenced by Johann Wolfgang von Goethe, Josef Albers and Johannes Itten. The significance of movement is examined by through of the teachings of Oskar Schlemmer and his invention Triadic Ballet. The practical outcome of the thesis is a clothing collection based on the innovative thinking about clothing through the discussed themes. The outfits are constructed with a piece-like approach, where the focus in not on the “clothing” itself, but only on geometrical shapes, form, color and movement. The theoretical part covers the research observation, which includes research material, authors own images and still photos and historical images that help to illustrate the work process. The written part divided into own parts, each of which details the cause-and-effect relationships of the research. During the work, fundamental questions that impact design are presented. The solutions to the questions addressed during the thesis process have advanced and diversified author’s creative thinking. The self-conducted background research material, the visual pictures, sketching and the final creation of complete outfits represent a high-quality result of the process. This, in turn, has helped to understand the factors which are influencing the design itself. The observations and conclusions presented in the thesis encourage designers to approach design and the arts through practical work and research. The master’s thesis is based on a creative process and visual communication at the intersection of theory and practice. It emphasizes the importance of personal experience alongside existing theory. The end result of the work is a clothing collection that shows the thinking though questions of how the fundamentals of design is affecting in experimental clothing design.
Description
Supervisor
Ervamaa, Anna
Thesis advisor
Peltonen, Elina
Arnkil, Harald
Keywords
clothing design, Bauhaus, color, form, movement, perception, process, design
Other note
Citation