Technological development in extreme conditions – A configurational study of contact tracing software

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Creative Sustainability
Language
en
Pages
68
Series
Abstract
The global Covid-19 pandemic has impacted our societies in unprecedented magnitude. To limit pandemic spreading various social rules and technological solutions have been developed. One of the most prominent way has been the usage of mobile phones as tracing devices for informing users and collecting data for authorities regarding possible exposure to the virus. We have seen that governments have chosen very different approaches for utilizing software products to control the Covid-19 pandemic at national level. The aim of the study is to explore technology governance in extreme conditions and consequent politically shaped socio-technical outcomes. I build on the tradition of Science and Technology Studies (STS) and draw from the Value Sensitive Design (VSD) approach. VSD’s core tenet is that technology is not value free and values are expressed and embedded in technology. In this study I examine the institutional conditions that lead to the democratic or autocratic characteristics of technology. Both characteristics are measured by the level of user autonomy. I recognize four functional levels that construct the outcome of democratic/autocratic characteristics of technology; voluntary use, minimized location data, data destruction and transparency. By using fuzzy set qualitative analysis, I investigate the interplay of institutional conditions in 30 case countries and the technological outcome. Extreme event of global pandemic provides a novel opportunity to monitor technological development. First, temporal aspects of extreme event build an urgency that is not common for typical commercial product and service development. Second, extreme event is an institutional change, an external factor from an organizational point of view, which will have significant implications to technological development and choices without giving much opportunities for organizations to shape institutions. The results of the study display four successful institutional configurations associated with the positive outcome, and two with the negative outcome. The four configurations associated with the positive outcome range from societies with strong public institutions to knowledge societies. The main theoretical contribution is to apply VSD approach to a macro level context of technological development. For practitioners, this will provide a deeper insight into the local institutional context which should encourage to develop the organization’s reflectiveness toward it. With technological development rapidly changing the society, VSD approach may be of assistance to avoid the uncertain or unwanted technological outcomes.

Covid-19-pandemian yhteiskunnalliset vaikutukset ovat olleet merkittäviä. Toimenpiteet viruksen leviämisen ehkäisemiseksi ovat vaihdelleet ihmisten välisistä sosiaalisista säännöistä teknisiin ratkaisuihin. Yksi lupaavimmista keinoista vastata pandemiaan on ollut puhelimeen asennettava jäljityssovellus, jonka avulla pyritään tavoittamaan tartunnalle altistuneet ihmiset. Eri maiden hallituksilla on ollut hyvin vaihtelevia näkemyksiä siitä, millä periaatteella sovellusten tulisi toimia tartuntaketjujen katkaisussa kansallisella tasolla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella sekä teknologian hallintotapaa poikkeusoloissa, että siitä seuraavia, poliittisesti hioutuneita sosio-teknisiä lopputuloksia. Työn teoriaosa rakentuu tieteen ja teknologian tutkimukselle (Science and Technology Studies; STS) ja hyödyntää arvosensitiivisen suunnittelun (Value Sensitive Design; VSD) lähestymistapaa. VSD korostaa ennen kaikkea teknologian arvolatautuneisuutta. Tämä työ pyrkii tunnistamaan institutionaalisia olosuhteita, jotka johtavat demokraattisiin tai autoritäärisiin piirteisiin teknologiassa. Piirteitä mitattiin käyttäjän itsenäisyyden tasoilla. Tutkielmassa tunnistettiin neljä toiminnallista tasoa, joista ominaisuuksiltaan demokraattinen/autoritäärinen teknologia rakentuu; vapaaehtoinen käyttö, paikkatiedon käytön minimointi, tieto datan hävityksestä ja läpinäkyvyys. Tutkielman empiirinen osio toteutettiin sumean logiikan vertailevana analyysina (fuzzy set qualitative analysis; fs/QCA), jonka avulla tarkasteltiin institutionaalisten olosuhteiden ja teknologisten lopputulosten vuorovaikutusta kolmessakymmenessä eri maassa. Poikkeusolojen konteksti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tarkastella teknologiakehitystä. Tuotteen tai palvelun normaaliin kehitykseen verrattuna poikkeusoloissa korostuu toiminnan kiireellisyys. Lisäksi poikkeusolot ovat organisaatiolle institutionaalinen muutos, joka vaikuttaa teknologiakehitykseen ilman, että organisaatiolla itsellään on suurta mahdollisuutta muokata instituutioita. Saaduissa tuloksissa ilmeni neljä institutionaalista asetelmaa, jotka ovat yhdistettävissä positiiviseen lopputulokseen ja kaksi asetelmaa, jotka ovat yhdistettävissä negatiiviseen lopputulokseen. Erityisesti vahvojen julkisten instituutioiden yhteiskunnilla ja korkean teknologian yhteiskunnilla näyttäisi olevan suotuisa vaikutus demokraattisen teknologian kehitykselle. Tutkimuksen keskeinen teoreettinen kontribuutio on tuoda VSD osaksi makrotasolla tapahtuvaa teknologiakehityksen tarkastelua. Tutkimustuloksista on hyötyä myös yrityksille ja organisaatioille, joille tarjoutuu mahdollisuus tarkastella toimintaympäristöään uudessa valossa ja kehittää omaa reflektiivisyyttään sitä kohtaan. Nopean teknologisen kehityksen muokatessa yhteiskuntaa VSD:n lähestymistapa voi ohjata tunnistamaan ja välttämään teknologian mahdollisia ei-toivottuja kehityssuuntia.
Description
Thesis advisor
Juntunen, Jouni
Yli-Kauhaluoma, Sari
Keywords
extreme event, technological development, authoritarian, democratic, user autonomy, Value Sensitive Design
Other note
Citation