Lean Startup -metodologian soveltaminen palvelun jatkokehityksessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-11
Department
Major/Subject
Software and Service Engineering
Mcode
SCI3043
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
fi
Pages
49 + 7
Series
Abstract
Internetin kasvun ja kehityksen myötä, pilvipalveluiden sekä avoimen lähdekoodin suosion myötä mahdollisuudet innovaatioille ovat kasvaneet ennennäkemätöntä vauhtia viime aikoina. Kuitenkin uusien innovaatioiden ja yritysten mahdollisuudet onnistua on edelleen pienet. Lean Startupissa leanin ajattelumallia sovelletaan innovaation prosesseihin ja yrittäjyyteen. Sen pyrkimyksenä on parantaa innovaatioiden onnistumisprosenttia maailmanlaajuisesti auttamalla yrittäjiä keskittymään oleelliseen ja työskentelemään äärimmäisen epävarmuuden olosuhteissa. Tämän työn tarkoituksen on selvittää, millaisia menetelmiä ja prosesseja Lean Startup sisältää, sekä voidaanko niitä soveltaa onnistuneesti myös kehittämään jo olemassa olevia palveluita. Kehityksen onnistumisena voidaan pitää sitä, pystytäänkö palvelun hyödyllisyyttä ja käyttöä lisäämään sen asiakkailla. Ongelmaa lähestyttiin perehtymällä aikaisempaan kirjallisuuteen aiheesta, sekä kvalitatiivisesti tutkimalla sovellettavia prosesseja yksittäisen tapaustutkimuksen kontekstissa. Tuloksena löydettiin useita tapauksia joissa Lean Startupia on sovellettu vaihtelevalla mutta pääosin positiivisella menestyksellä. Tuloksissa käydään yksityiskohtaisesti läpi tapaustutkimuksessa sovellettua prosessia, ja millaisia tuloksia saatiin kussakin vaiheessa, sekä arvioitiin hyödyn ja käytön lisäämistä.

With the growth and advancement of the internet, cloud services and the rise in popularity of open source software, the possibilities for innovation have grown exponentially in the last years. However, the success rate of new innovations and startups have stayed relatively low. Lean Startup applies lean thinking to innovation processes and entrepreneurship. Its goal is to improve the chances to grow these new innovations by helping entrepreneurs to focus on what is important and work in circumstances of extreme uncertainty. This thesis aims to uncover what the core principles and methods of Lean Startup are, and whether or not they can be applied to develop existing services. The measure of success is the ability to increase the usefulness and use of the services within their customers. The problem was approached by studying existing literature, and qualitatively by conducting a single case study and observing the applied processes. The results of this thesis include several cases, where Lean Startup has been applied with varying degrees of success, but generally with positive results. In the results we also go over in detail the process applied in the case study and see what kind of results were produced in each stage, and evaluate whether they were successful in increasing the usefulness and use of the service qualitatively and quantitatively.
Description
Supervisor
Lassenius, Casper
Thesis advisor
Ruokojoki, Mikko
Keywords
lean, startup, yrittäjyys, jatkokehitys
Other note
Citation