Perhevapaat ja sukupuolten tasa-arvo Suomessa - diskurssianalyysi Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksista ja verkkokommenteista kotihoidon tuen kiintiökeskustelussa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016
Major/Subject
Organisaatiot ja johtaminen
Organization and Management
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
86
Series
Abstract
Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Tutkimukseni aihepiirinä ovat perhevapaat ja sukupuolten tasa-arvo Suomessa. Tutkimukseni syventyy kahteen ajankohtaiseen ja kiistanalaiseen keskusteluun, jotka ovat kotihoidon tuen kiintiöiminen ja vanhemmuuden kustannusten tasaaminen. Tavoitteenani on tutkia, millaisia sukupuoleen ja vanhemmuuteen liittyviä diskursseja näissä keskusteluissa esiintyy. Tutkimukseni alussa luon katsauksen suomalaiseen perhevapaajärjestelmään ja sen kehitykseen. Tuon esille, millaisia epäkohtia nykyiseen järjestelmään liittyy sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Tutkimuksen toteutus Laadullisen tutkimukseni tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt kriittistä diskurssianalyysia. Tutkimusaineistoni koostuu Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksista ja verkkokommenteista, jotka käsittelevät kotihoidontuen kiintiöimistä ja vanhemmuuden kustannusten tasaamista. Lähestyn aineistoani sosiaalisen konstruktionismin kautta, ja tarkastelen miten erilaisissa diskursseissa tuotetaan sukupuolta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Analysoin, mitä diskursseista seuraa sukupuoliroolien ja sukupuolten välisen työnjaon suhteen sekä yhteiskunnan roolin suhteen. Analysoin myös diskurssien välisiä valtasuhteita. Tutkimuksen tulokset Analyysini tuloksena olen tunnistanut aineistosta viisi esiin nousevaa diskurssia, jotka olen nimennyt luonto määrää, valinnanvapaus, kukin huolehtikoon itsestään, tasa-arvo ja hyvinvointivaltio -diskursseiksi. Olen havainnollistanut, miten näissä diskursseissa tuotetaan sukupuolta ja osoittanut, miten toiset diskurssit vahvistavat perinteisiä sukupuolirooleja ja sukupuolittunutta työnjakoa, kun taas toiset kyseenalaistavat niitä. Olen myös esittänyt, millaisena diskurssit näkevät yhteiskunnan roolin vanhemmuuden ja lastenhoidon tukemisen suhteen. Osa diskursseista näkee yhteiskunnan tehtävänä lastenhoidon tukemisen ja tasa-arvon edistämisen, kun taas osa korostaa perheiden omaa vastuuta ja valinnanvapautta. Lopuksi olen tuonut esille diskurssien välisiä valtasuhteita ja sitä, miten toiset diskurssit saavat näkyvyyttä, kun taas toiset marginalisoidaan.
Description
Keywords
perhevapaat, tasa-arvo, sukupuoli, kiintiöt, vanhemmuus, hyvinvointivaltio, uusliberalismi, valinnanvapaus, diskurssi, diskurssianalyysi, mielipidekirjoitukset, verkkokommentit
Other note
Citation